New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. seji dne 8. 7. 2013 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013 (Uradni list RS, št. 13/12, 12/13) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |Skupina/podskupina kontov              |   proračun 2013|

+------+---------------------------------------+----------------+

|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|I.    |SKUPAJ PRIHODKI                        |   17.667.621,85|

+------+---------------------------------------+----------------+

|70    |DAVČNI PRIHODKI                        |   12.168.054,55|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |700 davki na dohodek in dobiček        |   10.229.313,00|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |703 davki na premoženje                |    1.516.765,26|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |704 domači davki na blago in storitve  |      421.976,29|

+------+---------------------------------------+----------------+

|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                      |    2.636.926,10|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |710 udeležba na dobičku in dohodki  od |    2.102.688,05|

|      |premoženja                             |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |711 takse in pristojbine               |       14.300,00|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |712 denarne kazni                      |       17.000,00|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |713 prihodki od prodaje blaga in       |       32.577,00|

|      |storitev                               |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |714 drugi nedavčni prihodki            |      470.361,05|

+------+---------------------------------------+----------------+

|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                    |      469.977,00|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |720 prihodki od prodaje osnovnih       |      106.000,00|

|      |sredstev                               |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |722 prihodki od prodaje zemljišč in    |      363.977,00|

|      |neopredmetenih osnovnih sredstev       |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|73    |PREJETE DONACIJE                       |       31.375,43|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |730 prejete donacije iz domačih virov  |       31.375,43|

+------+---------------------------------------+----------------+

|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                    |    1.904.976,62|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |740 transferni prihodki iz drugih      |    1.495.744,96|

|      |javnofinančih institucij               |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |741 prejeta sredstva iz državnega      |      409.231,66|

|      |proračuna in proračuna EU              |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |      444.537,00|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |782 prejeta sredstva iz proračuna EU   |      419.787,00|

|      |za strukturno politiko                 |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |787 prejeta sredstva iz drugih         |       24.750,00|

|      |evropskih institucij                   |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|II.   |SKUPAJ ODHODKI                         |   21.815.174,57|

+------+---------------------------------------+----------------+

|40    |TEKOČI ODHODKI                         |    4.445.376,97|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |400 plače in drugi izdatki zaposlenim  |      854.198,06|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |401 prispevki delodajalcev za socialno |      127.132,85|

|      |varnost                                |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |402 izdatki za blago in storitve       |    2.939.458,54|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |403 plačila domačih obresti            |       40.000,00|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |409 sredstva, izločena v rezerve       |      484.587,52|

+------+---------------------------------------+----------------+

|41    |TEKOČI TRANSFERI                       |    7.429.434,10|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |410 subvencije                         |      352.418,58|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |411 transferi posameznikom in          |    3.986.462,97|

|      |gospodinjstvom                         |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |412 transferi neprofitnim              |      777.650,72|

|      |organizacijam                          |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |413 drugi tekoči domači transferi      |    2.312.902,73|

+------+---------------------------------------+----------------+

|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                  |    9.315.026,56|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |420 nakup in gradnja osnovnih sredstev |    9.315.026,56|

+------+---------------------------------------+----------------+

|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                |      625.336,94|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |431 investicijski transferi fiz. in    |      101.775,00|

|      |prav. osebam, ki niso proračunski      |                |

|      |uporabniki                             |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |432 investicijski transferi            |      523.561,94|

|      |proračunskim uporabnikom               |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ    |   –4.159.327,87|

+------+---------------------------------------+----------------+

|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       |       11.775,15|

|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       |       11.775,15|

|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |751 podaja kapitalskih deležev         |       11.775,15|

+------+---------------------------------------+----------------+

|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      114.006,90|

|      |DELEŽEV                                |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      114.006,90|

|      |DELEŽEV                                |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |441 povečanje kapitalskih deležev in   |      114.006,90|

|      |naložb                                 |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         |     –102.231,75|

|      |SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV              |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                     |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|VII.  |ZADOLŽEVANJE                           |      438.489,27|

+------+---------------------------------------+----------------+

|50    |ZADOLŽEVANJE                           |      438.489,27|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |500 zadolževanje                       |      438.489,27|

+------+---------------------------------------+----------------+

|VIII. |ODPLAČILO DOLGA                        |      490.621,00|

+------+---------------------------------------+----------------+

|55    |ODPLAČILO DOLGA                        |      419.100,00|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |500 odplačilo domačega dolga           |      419.100,00|

+------+---------------------------------------+----------------+

|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     |   –4.242.170,35|

|      |RAČUNIH                                |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE                      |       19.389,27|

+------+---------------------------------------+----------------+

|XI.   |NETO FINANCIRANJE                      |    4.375.566,52|

+------+---------------------------------------+----------------+

|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |    4.242.170,35|

|      |PRETEKLEGA LETA                        |                |

+------+---------------------------------------+----------------+

«

2. člen

V 12. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:

»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 438.489,27 eur, in sicer za investicijo Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, ulica Vilharjeva – Quilliano in za pokopališča po vaseh.«.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 4102-2/2012

Ajdovščina, dne 8. julija 2013

 

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l.r.