New Page 3

 

 

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, številka 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99) ter na podlagi 39. člena Statuta Občine Ruše (MUV, številka 5/99 in 18/00), je Občinski svet Občine Ruše na 30. redni seji, dne 26. junija 2002, sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2002

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o proračunu Občine Ruše za leto 2002 (MUV, številka 29/2001) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

 

 

Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

 

 

Proračun Občine Ruše za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v tisoč tolarjev

I. SKUPAJ PRIHODKI

993.547

TEKOČI PRIHODKI

653.173

DAVČNI PRIHODKI

578.691

Davki na dohodek in dobiček

317.601

Davki na premoženje

184.303

Domači davki na blago in storitve

76.787

Drugi davki

0

NEDAVČNI PRIHODKI

74.482

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

43.560

Takse in pristojbine

4.244

Denarne kazni

128

Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.200

Drugi nedavčni prihodki

24.350

KAPITALSKI PRIHODKI

97.400

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

24.400

Prihodki od prodaje zalog

0

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

73.000

PREJETE DONACIJE

0

Prejete donacije iz domačih virov

0

Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

242.974

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

242.974

II. SKUPAJ ODHODKI

1.132.117

TEKOČI ODHODKI

397.895

Plače in drugi izdatki zaposlenim

156.395

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

21.380

Izdatki za blago in storitve

215.120

Plačila domačih obresti

0

Rezerve

5.000

TEKOČI TRANSFERI

367.297

Subvencije

4.300

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

91.260

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

37.262

Drugi tekoči domači transferi

234.475

Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

329.593

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

329.593

INVESTICIJSKI TRANSFERI

37.332

Investicijski transferi

37.332

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.)

- 138.570

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

Prejeta vračila danih posojil

0

Prodaja kapitalskih deležev

0

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

Dana posojila

0

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE

86.000

ZADOLŽEVANJE

86.000

Domače zadolževanje

86.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA

6.000

ODPLAČILA DOLGA

6.000

Odplačila domačega dolga

6.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-58.570

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

80.000

 

 

Pregled prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in je sestavni del odloka.

 

 

Sprememba stanja sredstev na računih oziroma zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz stanja sredstev na računih, prenesenih iz preteklega leta.

 

 

2. člen

 

 

V Odloku o proračunu Občine Ruše za leto 2002 se 5. člen spremeni tako, da se glasi:

 

 

Župan je pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja proračuna odloča o prerazporeditvah sredstev znotraj bilance prihodkov in odhodkov v višini 5% primerne porabe Občine Ruše za leto 2002.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in začne veljati z dnem objave.

 

 

Župan Občine Ruše

 

 

Vili Rezman, prof., s. r.

 

 

Številka: 015-03-003/2002

 

 

Datum: 26. junij 2002