New Page 2

 

Na podlagi 5. člena Ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Ur. l. št. 33/91), 22. člena Zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991 (Ur.l.št. 8/90), 21.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. št. 72/93), 60. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. št. 18/84) in 15. člena Statuta občine Brda (Ur. gl. št. 5/95), je svet občine Brda na svoji seji dne 20.3.1996, sprejel

 

 

 

 

 

O D L O K

 

 

 

 

 

O VZPOSTAVITVI, VODENJU IN VZDRŽEVANJU REGISTRA KMETIJ IN O VZPOSTAVITVI, VODENJU IN VZDRŽEVANJU REGISTRA STAVB IN REGISTRA STANOVANJ V OBČINI BRDA

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

 

 

 

S tem odlokom se vzpostavi, vodi in vzdržuje register kmetij ter register stavb in stanovanj v občini Brda ( v nadaljevanju: občina ).

 

 

Register kmetij je po tem odloku evidenca vseh kmetij v občini.

 

 

Register stavb in stanovanj je po tem odloku evidenca vseh stavb in stanovanj v občini.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

 

 

 

Vsi osebni podatki, ki se vodijo in vzdržujejo v registrih iz 1. člena tega odloka se uporabljajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 8/90 in 19/91). Drugi podatki iz registrov, opredeljenih v tem odloku se vodijo in vzdržujejo v skladu z namenom njihove uporabe oziroma v skladu s predpisi, ki določajo zbiranje podatkov.

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

 

 

 

Podatke iz registrov iz 1. člena tega odloka sme uporabljati občina za izvrševanje svojih nalog določenih z zakonom.

 

 

Drugi subjekti smejo uporabljati podatke iz registrov samo v obliki, ki ne omogoča identifikacije posameznika, na katerega se podatki nanašajo, razen, če za uporabo individualnih podatkov imajo osebno pisno privolitev tistega, na katerega se podatki nanašajo.

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

 

 

 

V skladu z 2. točko 2. odstavka 22. člena Zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991 (Ur. l. št. 8/90) bosta Statistični urad RS in UE Nova Gorica, občini zagotovile naslednje podatke iz popisa, izključno za namen vzpostavitve občinskega registra kmetij:

 

 

-          identifikacija kmečkega gospodarstva – priimek in ime ter naslov nosilca kmečkega gospodarstva;

 

 

-          podatke o površini zemljišča v lasti članov kmečkega gospodarstva;

 

 

-          podatke o uporabljeni površini zemljišča po posameznih kategorijah zemljišča;

 

 

-          podatke o sadovnjakih in vinogradih posameznega kmečkega gospodarstva ter;

 

 

-          podatke o kmetijski mehanizaciji posameznega kmečkega gospodarstva.

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

 

 

 

V skladu s 1. točko 2. odstavka 22. člena Zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991 (Ur. l.št. 9/90), bo Statistični urad RS, občini zagotovil naslednje podatke iz popisa, izključno za namen vzpostavitve občinskega registra stavb in stanovanj:

 

 

-          identifikacije stavb oziroma stanovanj;

 

 

-          priimek in ime ter naslov lastnikov stavb, delov stavb oziroma stanovanj;

 

 

-          podatke o neto površinah stavb, delov stavb oziroma stanovanj, ki pripadajo posameznim lastnikom stavb, delov stavb ali stanovanj;

 

 

-          podatke o številu sob v stavbi oziroma stanovanju;

 

 

-          podatke o napeljavah v stavbah, v delih stavb oziroma stanovanjih;

 

 

-          podatke o nadstropjih v katerih se deli stavb oziroma stanovanj nahajajo;

 

 

-          podatke o letu izgradnje stavb, delov stavb oziroma stanovanj. 

 

 

 

 

 

6. člen

 

 

 

 

 

Podatke iz 4. in 5. člena tega odloka smejo občinski upravni organi uporabljati izključno za namene za katere so podatke dobili in jih ne smejo posredovati drugim uporabnikom, ki za njihovo uporabo nimajo ustrezne pravne podlage, to je pisne privolitve tistega, na katerega se podatki nanašajo ali zakonskega pooblastila.

 

 

 

 

 

7. člen

 

 

 

 

 

Vse potrebne stroške v zvezi s prevzemom podatkov od Statističnega urada RS, ter v zvezi z vzpostavitvijo registrov iz 1. člena tega odloka, nosi občina.

 

 

 

 

 

8. člen

 

 

 

 

 

Ta odlok začne veljati 15. dan po javni objavi v Uradnem glasilu.

 

 

 

 

 

Številka: 013/96

 

 

Datum: 20.3.1996

 

 

 

 

 

                                                                                                    PREDSEDNIK

 

 

                                                                                              OBČINSKEGA SVETA

 

 

                                                                                                   Peter Stres l.r.