New Page 2

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2011) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 19. redni seji OS dne 04.06.2013, sprejel naslednji:

SKLEP

1. člen

Potrdi se »Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju« skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12).

2. člen

Potrdi se stroškovna cena izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), v višini 0,1591 €/m3.

3. člen

Potrdi se  mesečna vrednost omrežnine za rabo javne infrastrukture po kateri se izvaja javna služba odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode kot so navedene v tabeli:

 

Dimenzija priključka

Faktor omrežnine

Omrežnina  v €

(brez DDV)

DN ≤ 20

1,00

7,03

20 < DN < 40

3,00

21,10

40 ≤ DN < 50

10,00

70,33

50 ≤ DN < 65

15,00

105,49

65 ≤ DN < 80

30,00

210,98

80 ≤ DN < 100

50,00

351,63

100 ≤ DN < 150

100,00

703,26

DN ≤ 150

200,00

1406,53

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne od 01.11.2013.

 

Številka: 0075-0009/2013

Datum: 04.06.2013

 

Občina Lovrenc na Pohorju

Joško Manfreda, župan