New Page 2

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 UPB in 25/08), Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 82/05 in 76/08) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 38. redni seji dne 4. 8. 2010 sprejel

S K L E P

o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču

1. člen

Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja lahko presega število, kot izhaja iz 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, za največ dva otroka.

2. člen

Število otrok v oddelku drugega starostnega obdobja lahko presega število, kot izhaja iz 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, za največ dva otroka.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep se uporablja od 1. 9. 2010 dalje in velja do 31. 8. 2011.

Št. 900-1/2009

Zavrč, dne 4. avgusta 2010

Župan

Občine Zavrč

Miran Vuk l.r.