New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2), 15. in 23. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 - UPB5), 3. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 39/05, 2/06, 70/07, 62/08, 121/08) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 35. seji dne 31. 3. 2010 sprejel

O D R E D B O

o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja

1. člen

V tretjem členu Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja (Uradni list RS, št. 14/09, 44/09 - neuradno prečiščeno besedilo), se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

(2) Višina parkirnine na označenih delih, namenjenih parkiranju vozil, kjer trajanje parkiranja časovno ni omejeno, na parkirišču na Hujah ob Likozarjevi cesti, na parkirišču pri Čebelici in na parkirišču pri Zlati ribi, v obdobju do 31. 12. 2010, znaša:

- za prvih 120 minut brezplačno,

- za vsako začetno nadaljnjo uro 1 EUR.

Sedanji drugi odstavek postane po novem tretji odstavek.

Sedanji tretji odstavek postane po novem četrti odstavek.

2. člen

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 371-0632/2008-46/04

Kranj, dne 31. marca 2010

 

Župan

Mestne občine Kranj

Damijan Perne

 

Zanj Podžupan

Mestne občine Kranj

Bojan Homan l.r.