New Page 1

Na podlagi 7. člena Odloka o režimu ob reki Kolpi (Uradni list RS, št. 53/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 6. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel

S K L E P

o višini parkirnine za leto 2011

1. člen

V skladu z določili Odloka o režimu ob reki Kolpi se za poletno turistično sezono 2011 (od 1. maja do 30. septembra 2011) določi najvišja dnevna parkirnina v znesku:

– 9,0 EUR za avtobuse;

– 6,0 EUR za osebna vozila za prevoz več kot 8 potnikov;

– 3,0 EUR za osebne avtomobile in ostala motorna vozila za prevoz oseb.

2. člen

Lastniki oziroma najemniki parkirišč se lahko odločijo za zaračunavanje mesečne ali sezonske parkirnine zainteresiranim uporabnikom parkirišč. V ta namen uporabniku izdajo ustrezno dovolilnico, ki ni prenosljiva.

Najvišja dnevna parkirnina je za potrebe iz prejšnjega odstavka:

– 70% najvišje določene dnevne parkirnine za zaračunavanje mesečne parkirnine;

– 50% najvišje določene dnevne parkirnine za zaračunavanje sezonske parkirnine.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-62/2011

Črnomelj, dne 14. aprila 2011

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.