New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 7. redni seji dne 3. 12. 2015 sprejel

 

O D L O K 

o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2015 

 

1. člen 

V Odloku o proračunu Občine Velika Polana za leto 2015 (objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28/15) se v 2. členu spremeni odstavek ter se glasi:

»Proračun Občine Velika Polana za leto 2015 se določa v naslednjih zneskih:

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

2.286.099,35

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.080.166,45

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

816.341,47

 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

727.196,00

 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 

79.403,47

 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE

9.242,00

 

706 DRUGI DAVKI 

500,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

263.824,98

 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

131.095,03

 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

500,00

 

712 DENARNE KAZNI

500,00

 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV

47.767,00

 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

83.962,95

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

36.400,00

 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0

 

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

 

722 PRIHODKI OD PROD. ZEMLJ. 

IN NEMATER. DOLG. SRED.

36.400,00

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

 

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.169.532,90

 

740 TRANSFERNI PRIHODKI 

IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUCIJ

251.577,48

 

741 PREJETA SREDSTVA 

IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA EU

917.955,42

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.159.494,25

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

835.102,24

 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

164.887,39

 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 

ZA SOCIALNO VARNOST

25.888,04

 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

621.944,87

 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

16.381,94

 

409 REZERVE

6.000,00

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

298.397,07

 

410 SUBVENCIJE

0

 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM

175.696,62

 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

47.089,78

 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 

75.610,67

 

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.017.914,19

 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.017.914,19

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

8.080,75

 

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM

7.802,75

 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

278,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

126.605,10

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB

0

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

0

 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

0

 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

752 KUPNINA IZ NASLOVA PRIVATICACIJE

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ. (440+441)

0

 

440 DANA POSOJILA

0

 

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB

0

 

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 

IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE

565.800,00

50

ZADOLŽEVANJE (500)

565.800,00

 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

565.800,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA

224.316,14

55

ODPLAČILO DOLGA (550)

224.316,14

 

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

224.316,14

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

468.088,96

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)

341.483,86

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

126.605,10

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

50.512,04

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2015–2018, je priloge k temu odloku in se objavi na oglasni deski Občine Velika Polana.«

 

2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 1-7/2015 OS

Velika Polana, dne 3. decembra 2015

 

Župan

Občine Velika Polana

Damijan Jaklin l.r.