New Page 2

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Ur. list RS št. 22/98 in 7. čl. Statuta Občine Velike Lašče (Ur. glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06-UPB) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 4. redni seji dne 17. marca 2011 sprejel

 

PRAVILNIK

o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev

Občine Velike Lašče

 

1.  člen

 

S tem pravilnikom se določijo pogoji, merila in postopki za vrednotenje športnih programov in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Velike Lašče.

Predmet teh kriterijev je delitev sredstev za šport, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja Občina Velike Lašče iz sredstev proračuna.

 

2. člen

 

Izvajalci programov na področju športa so:

-   športna društva in klubi,

-   šola in vrtec,

-   zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za dejavnosti v športu.

 

3. člen

 

Izvajalci programov športa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-   da imajo sedež v občini Velike Lašče ali izvajajo svojo dejavnost na območju občine Velike Lašče in je v to dejavnost vključenih najmanj 60% občanov Občine Velike Lašče,

-   da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti v občini Velike Lašče vsaj eno leto pred

oddajo vloge na razpis za sofinanciranje programov športa,

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

-  da imajo urejeno evidenco o članstvu, tekmovalcih, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih (ne velja za programe, ki jih izvajajo vrtec in šola),

-  da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti za prihodnje leto in poročila o doseženih rezultatih.

 

4. člen

 

Iz občinskega proračuna se sofinancirajo naslednji programi:

 

1. Interesna športna vzgoja predšolski otrok

-  Zlati sonček

-  Naučimo se plavati

-  Ciciban planinec

-  Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.

Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino. V kateri je največ 20 otrok.

2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

-   Zlati sonček

-   Krpan

-   Naučimo se plavati

-   Drugi 80-urni programi.

Sofinancira se: propagandno gradivo, organizacija in izpeljava občinskih šolskih tekmovanj, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ deset otrok in 80-urnih programov na skupino, v kateri je največ 20 otrok, objekt.

 

3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Sofinancira se objekt, strokovni kader za program v obsegu do 400 ur letno, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.

 

4. Interesna športna vzgoja mladine

Sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 mladih, objekt.

 

5. Interesna športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Sofinancira se objekt in strokovni kader za program v obsegu do 400 ur letno.

 

6. Športna dejavnost študentov

Sofinancira se strokovni kader za 80 urne programe na skupino, v kateri je največ 20 študentk in študentov, objekt.

 

7. Športna rekreacija

- 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje do 20 članov in članic v različnih športnih panogah.

Sofinancira se najemnina objekta, za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.

 

8. Kakovostni šport

Sofinancira se najem objekta za do 320 ur programa letno za priprave na športna tekmovanja ekip in posameznikov - registriranih športnikov, članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.

 

9. Športne prireditve

Sofinancira se stroške priznanj in pokalov športnikom in športnim delavcem in organizacijske stroške prireditev.

 

10. Sofinanciranje opreme

Sofinancira se nakup športne opreme za potrebe izvajanja športnih dejavnosti.

 

5. člen

 

Občina Velike Lašče vsako leto po sprejetju proračuna objavi javni razpis za zbiranje ponudb programov, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev. Vsebino razpisa in razpisno dokumentacijo na predlog občinske uprave določi župan. Razpis se objavi v občinskem glasilu Trobla.

 

6. člen

Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje, ki omogočajo strokovno presojo vlog.

Prednost pri sofinanciranju programov imajo športna društva pred ostalimi izvajalci programov.

 

7. člen

 

Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov se določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej.

Višino sredstev za posamezne programe, opredeljene v tem pravilniku, se določi na podlagi meril za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje programov športa, ki so priloga tega pravilnika.

 

8. člen

 

V primerih, ko je v športni program vključenih več kot 30 % članov iz drugih občin, se izvajalcu programa višino sredstev iz 7. člena dodeli v sorazmernem deležu glede na število članov - občanov Občine Velike Lašče in glede na število članov iz drugih občin.

 

9. člen

 

Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, župan občine sklene pogodbo, v kateri je opredeljen izbrani program in višina sofinanciranja, rok za zagotovitev plačil in način nadzora nad izvajanjem programa in porabo proračunskih sredstev.

Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oz. v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo o izvedbi programov športa, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Občinska uprava lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenega programa športa v občini.

V       kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev programov na področju športa, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.

Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.

 

10.člen

 

Izvajalci športnih programov so dolžni poročila o realizaciji posredovati občinski upravi do 30. novembra tekočega leta.

Če izvajalci športnih programov, za katere so z občino sklenili pogodbo o sofinanciranju, teh programov niso realizirali v pogodbeno dogovorjenem obsegu, se sredstva, ki bi glede na manjšo realizacijo športnih programov ostala neporabljena, razdeli najuspešnejšim društvom v tekočem letu. Predlog razdelitve pripravi komisija, ki jo imenuje župan.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se izvajalcem športnih programov razdeli na podlagi, sklepa, ki ga izda župan.

S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/2009).

 

12. člen

 

Ta pravilnik se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

PRILOGA:

Merila za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje programov športa

 

Številka: 0301-07/2011

Velike Lašče, dne 17. marca 2011

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž.

 

PRILOGA:

Merila za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje programov športa A. Merila glede na opredeljene programe

 

Tabela 1 - Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

 

 

Program

 

 

Velikost skupine

 

 

Št. ur letno

 

 

Št. točk

 

Zlati sonček

20

Po programu Šport mladih

10

Naučimo se plavati

10

10

10

Ciciban planinec

20

60

10

Drugi 60 urni programi

20

60

Objekt 10 Strokovni kader 10

 

Tabela 2 - Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

 

Program

 

 

Velikost skupine

 

 

Št. ur letno

 

 

Št. točk

 

Zlati sonček

20

Po programu Šport mladih

10

Krpan

20

Po programu Šport mladih

10

Naučimo se plavati

10

20

10

Drugi 80 urni programi

20

80

Objekt 15 Strokovni kader 10

 

 

Tabela 3 - Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

 

Program

Št. ur

Št. točk

 

letno

 

Sofinanciranje najema objekta

240

Zaprti objekt: 30      Odprti objekt: 5

Strokovni kader

240

20

Materialni stroški programa, meritve

240

10

in spremljanje treniranosti,

 

 

zavarovanje

 

 

 

 

Tabela 4 - Interesna športna vzgoja mladine

Program

Velikost skupine

Št. ur letno

St. točk

80-urni programi

20

80

Objekt 15

Strokovni kader 10

 

 

Tabela 5 - Interesna športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Program

Št. ur

Št. točk

 

letno

 

Sofinanciranje najema objekta

240

Zaprti objekt: 30      Odprti objekt: 5

Strokovni kader

240

20

 

Tabela 6 – Športna dejavnost študentov

Program

Velikost skupine

Št. ur letno

St. točk

80-urni programi

20

80

Objekt 15

Strokovni kader 10

 

Tabela 7 – Športna rekreacija

Program

Velikost skupine

Št. ur letno

St. točk

80-urni programi

20

80

Objekt 15

Za soc.in zdr. ogrožene in starejše od 65 let

 

 

Objekt 15

Strokovni kader 10

 

 

Tabela 8 – Kakovostni šport

Program

St. ur

Št. točk

 

letno

 

Sofinanciranje najema objekta

240

Zaprti objekt: 30      Odprti objekt: 5

 

 

Tabela 9- Športne prireditve

Vrsta prireditve

Št. tekmovalcev

St. točk

Občinska športna tekmovanja

Do 25

10

 

Nad 25

20

Občinska ligaška tekmovanja

Nad 6 ekip

70

Medobčinska in regijska tekmovanja organizirana v obč. Vel.Lašče

Nad 25

25

Državno prvenstvo, org. v obč. V. Lašče

 

50

Množične športne prireditve

 

do 30

 

 

B. Merila glede na razvrstitev športnih panog

Glede na specifične razvitosti posameznih športnih panog v lokalnem okolju in glede na razširjenost in uspešnost se določi prednostne športne panoge v občini in prizna dodatno število točk in sicer:

 

Kakovost športnih dosežkov

Prednostna športna

St. točk

 

panoga

 

Nastopanje v tekmovalnem sistemu

Nogomet

50

nacionalne panožne športne zveze -

Košarka

50

kolektivni športi

 

 

Nastopanje v tekmovalnem sistemu

Namizni tenis

10

nacionalne panožne športne zveze -

kickbox

10

individualni športi

lokostrelstvo

10

 

Po merilih iz točke A se razdeli 80 % sredstev za sofinanciranje športnih prireditev in programov, po merilih iz točke B se razdeli 20 % sredstev.

 

C- Oprema za športna društva

Tabela 10 - Sofinanciranje opreme

Oprema

Delež sofinanciranja

Športna oprema in vzdrževanje objektov, ki niso v lasti Občine Velike Lašče

do 50 % stroškov, izkazanih na podlagi predloženih računov

 

Po merilu iz točke C se razdeli proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje opreme za športna društva.

 

Velike Lašče, dne 17. marca 2011

 

                                                                                             

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž.