Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) in 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 22. 10. 2002 sprejel
 
S K L E P
 
 
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kidričevo
 
 
1
 
1. V sklepu o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kidričevo se v 1. točki sklepa pod zap. št. 4 Jože Šafranko, stanujoč v Strnišču 9/a – za namestnika člana, razreši.
 
 
2. Pod zap. št. 4 se imenuje nadomestni član, Janko Vuk, stanujoč v Njivercah, Proletarska ul. 2 – za namestnika člana.
 
2
 
Ta sprememba sklepa začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
 
 
 
Št. 062-02/98-17-84-1
Kidričevo, dne 22. oktobra 2002.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.