New Page 1

 

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 127/00, 79/01, 110/02 in 30/02) ter Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99,17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 6. redni seji dne 30. 5. 2007 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2006

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Križevci za leto 2006.

 

 

2. člen

 

 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Križevci po zaključnem računu za leto 2006 znašajo:

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |                     |

 

 

+--------+-----------------------------------------------------+

 

 

|        |                                            V 000 SIT|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |Skupina/Podskupina kontov      |        Proračun leta|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|I.      |SKUPAJ PRIHODKI                |              472.462|

 

 

|        |(70+71+72+73+74)               |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |              248.314|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|70      |DAVČNI PRIHODKI                |              200.428|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |700 Davki na dohodek in dobiček|              160.609|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |703 Davki na premoženje        |               13.149|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |704 Domači davki na blago in   |               26.670|

 

 

|        |storitve                       |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|71      |NEDAVČNI PRIHODKI              |               47.886|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |710 Udeležba na dobičku in     |               21.500|

 

 

|        |dohodkih od premož.            |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |711 Takse in pristojbine       |                1.393|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |712 Denarne kazni              |                  356|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |713 Prihodki od prodaje blaga  |                1.182|

 

 

|        |in storitev                    |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |714 Drugi nedavčni prihodki    |               23.455|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|72      |KAPITALSKI PRIHODKI            |                3.270|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |720 Prihodki od prodaje        |                  252|

 

 

|        |osnovnih sredstev              |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |722 Prihodki od prodaje        |                3.018|

 

 

|        |zemljišč in nemat. premož.     |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|73      |PREJETE DONACIJE               |                    0|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |730 Prejete donacije iz domačih|                    0|

 

 

|        |virov                          |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |731 Prejete donacije iz tujine |                    0|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|74      |TRANSFERNI PRIHODKI            |              220.878|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |740 Transferni prihodki iz     |              220.878|

 

 

|        |drugih javnofin. instit.       |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |              551.738|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|40      |TEKOČI ODHODKI                 |               65.563|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |400 Plače in drugi izdatki     |               21.286|

 

 

|        |zaposlenim                     |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |401 Prispevki delodajalcev za  |                3.112|

 

 

|        |soc. varnost                   |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |402 Izdatki za blago in        |               39.782|

 

 

|        |storitve                       |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |403 Plačila domačih obresti    |                  786|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |409 Rezerve                    |                  597|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|41      |TEKOČI TRANSFERI               |              217.316|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |410 Subvencije                 |               13.716|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |411 Transferi posameznikom in  |              133.248|

 

 

|        |gospodinjstvom                 |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |412 Transferi neprofitnim org. |               13.517|

 

 

|        |in ustanovam                   |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |413 Drugi tekoči domači        |               56.835|

 

 

|        |transferi                      |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI          |              136.642|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |420 Nakup in gradnja osnovnih  |              136.642|

 

 

|        |sredstev                       |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |              132.217|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |430 Investicijski transferi    |                  200|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |431 Investi. transf. prav. in  |              125.663|

 

 

|        |fiz. osebam, ki niso prorač.   |                     |

 

 

|        |uporab.                        |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |432 Investic. transf.          |                6.354|

 

 

|        |proračunskim uporabnikom       |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |              –79.276|

 

 

|        |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)        |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |                               |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |                     |

 

 

|        |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |                     |

 

 

|        |(750+751+752)                  |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|75      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |750 Prejeta vračila danih      |                     |

 

 

|        |posojil                        |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |751 Prodaja kapitalskih deležev|                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |752 Kupnine iz naslova         |                     |

 

 

|        |privatizacije                  |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |                     |

 

 

|        |KAPIT. DELEŽ.(440+441+442)     |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|44      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP.|                     |

 

 

|        |DELEŽEV                        |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |440 Dana posojila              |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |441 Povečanje kapitalskih      |                     |

 

 

|        |deležev in naložb              |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |442 Poraba sredstev kupnin iz  |                     |

 

 

|        |naslova privatizacije          |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |                     |

 

 

|        |SPREMEMBE KAPITALSKIH          |                     |

 

 

|        |DELEŽEV (IV.-V.)               |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |                               |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|C) RAČUN FINANCIRANJA                   |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)             |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|50      |ZADOLŽEVANJE                   |               69.550|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|51      |500 Domače zadolževanje        |               69.550|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|VIII.   |ODPLAČILO DOLGA (550)          |                1.522|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|55      |ODPLAČILA DOLGA                |                1.522|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |550 Odplačila domačega dolga   |                1.522|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|IX.     |POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV |              –11.248|

 

 

|        |NA RAČUNIH                     |                     |

 

 

|        |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)  |               68.028|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|XI.     |NETO FINANCIRANJE              |               79.276|

 

 

|        |(VI.+VII.-VIII.-IX)            |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA  |              168.245|

 

 

|        |DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA    |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 032-01-06/2007-35

 

 

Križevci pri Ljutomeru, dne 31. maja 2007

 

 

Župan

    Občine Križevci

    Ozvald Tučič l.r.