New Page 2

 

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave RS, 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 14/95), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 15. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Velika Polana na 3. seji dne 25. 2. 2003 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o gospodarskih javnih službah v Občini  Velika Polana

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok določa dejavnosti, ki se v Občini Velika Polana opravljajo kot gospodarske javne službe ter določa načine in oblike njihovega opravljanja.

 

 

Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.

 

 

2. člen

 

 

Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov, v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.

 

 

II. NAČIN IZVAJANJA JAVNIH GOSPODARSKIH SLUŽB

 

 

3. člen

 

 

Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način izvajanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).

 

 

Kadar predpisani normativi iz 2. člena tega odloka niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odloki iz prvega odstavka tega člena.

 

 

III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH GOSPODARSKIH SLUŽB

 

 

4. člen

 

 

Občina organizira obvezne gospodarske javne službe na naslednjih področjih:

 

 

1. oskrba s pitno vodo,

 

 

2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in odvajanje padavinskih voda,

 

 

3. ravnanje s komunalnimi odpadki,

 

 

4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

 

 

5. javna snaga in čiščenje javnih površin,

 

 

6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih poti ter otroških igrišč,

 

 

7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,

 

 

8. oskrba naselij s plinom,

 

 

9. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,

 

 

10. vzdrževanje in urejanje pokopališč,

 

 

11. pogrebne storitve,

 

 

12. urejanje ulic, vzdrževanje občinskih cest in zimske službe,

 

 

13. vzdrževanje in urejanje parkirišč,

 

 

14. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih,

 

 

15. plakatiranje,

 

 

16. reklamni napisi,

 

 

17. okrasitve naselij,

 

 

18. urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,

 

 

19. oskrba s pitno vodo, upravljanje, vzdrževanje in obnova vodopreskrbovalnih objektov in naprav,

 

 

20. gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti,

 

 

21. izgradnja, upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav,

 

 

22. varstvo pred požari,

 

 

23. upravljanje, vzdrževanje in obnova športnih objektov in naprav, ki so v lasti občine,

 

 

24. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,

 

 

25. CATV sistem,

 

 

26. javna dela,

 

 

27. druge dejavnosti s področja varstva okolja, ki so v pristojnosti občine,

 

 

28. vsa druga vzdrževalna dela.

 

29. kmetijska dejavnost,

30. dajanje osnovnih sredstev in nepremičnim v najem,

31. storitve za rastlinsko pridelavo (A 01.610),

32. vinogradništvo,

33. proizvodnja vina iz grozdja (C 11.020),

34. proizvodnja žganih pijač (C 11.010),

35. proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja (C 11.040),

36. pakiranje (N 82.920).

 

 

5. člen

 

 

Občinski svet lahko odloči, da se izbirne javne službe opravljajo tudi na drugih področjih, ki niso določena s tem odlokom.

 

 

IV. OBLIKE IZVAJANJA JAVNIH GOSPODARSKIH SLUŽB

 

 

6. člen

 

 

Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina v naslednjih oblikah:

 

 

– v režijskem obratu, kadar je zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,

 

 

– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne, oziroma če to ni njihov cilj,

 

 

– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,

 

 

– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,

 

 

– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz prejšnje alinee,

 

 

– z drugo obliko organiziranja na osnovi splošnega akta iz svoje pristojnosti.

 

 

7. člen

 

 

Režijski obrat deluje na območju Občine Velika Polana. Režijski obrat je samostojna notranja organizacijska enota Občinske uprave občine Velika Polana. Režijski obrat je zavezanec za DDV.

 

 

Po predhodnem dogovoru lahko deluje izven Občine Velika Polana. Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:

 

 

– vodarine,

 

 

– kanalščine,

 

 

– najemnine,

 

 

– komunalnih taks, katere sprejme Občinski svet občine Velika Polana,

 

 

– sredstev občinskega proračuna,

 

 

– drugih virov.

 

 

Prihodki, ki jih režijski obrat ustvarja, oziroma pridobiva, se stekajo v proračun Občine Velika Polana.

 

 

Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi pogoji, kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem mestu in ostala določila se določijo v sistemizacije delovnih mest in v pogodbi o zaposlitvi.

 

 

A) Režijski obrat opravlja naslednje dejavnosti na območju Občine Velika Polana:

 

 

1. oskrba s pitno vodo,

 

 

2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in odvajanje padavinskih voda,

 

 

3. ravnanje s komunalnimi odpadki,

 

 

4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

 

 

5. javna snaga in čiščenje javnih površin,

 

 

6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih poti ter otroških igrišč,

 

 

7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,

 

 

8. oskrba naselij s plinom,

 

 

9. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,

 

 

10. vzdrževanje in urejanje pokopališč,

 

 

11. pogrebne storitve,

 

 

12. urejanje ulic, vzdrževanje občinskih cest in zimske službe,

 

 

13. vzdrževanje in urejanje parkirišč,

 

 

14. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih,

 

 

15. plakatiranje,

 

 

16. reklamni napisi,

 

 

17. okrasitve naselij,

 

 

18. urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,

 

 

19. oskrba s pitno vodo, upravljanje, vzdrževanje in obnova vodopreskrbovalnih objektov in naprav,

 

 

20. gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti,

 

 

21. izgradnja, upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav,

 

 

22. varstvo pred požari,

 

 

23. upravljanje, vzdrževanje in obnova športnih objektov in naprav,

 

 

24. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,

 

 

25. CATV sistem,

 

 

26. javna dela,

 

 

27. študije projektov,

 

 

28. druge dejavnosti s področja varstva okolja, ki so v pristojnosti občine.

 

 

B) Režijski obrat opravlja tudi druge dejavnosti:

 

 

– odčitavanje vodomerov in obračun vodarine in kanalščine,

 

 

– vodenje javnih del,

 

 

– ureja in vzpostavlja turistično dejavnost ter sodeluje pri pospeševanju razvoja turizma in z njim povezanimi dejavnostmi,

 

 

– vzdržuje obstoječo kulturno dediščino, turistične objekte in turistično infrastrukturo,

 

 

– ureja upravne postopke in opravlja oglede na terenu,

 

 

– gospodari z zemljišči in nadomestili za stavbno zemljišče, za njihovo uporabo,

 

 

– vzdržuje, upravlja in obnavlja občinske objekte,

 

 

– deratizacija in dezinfekcija ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz lokalnih virov,

 

 

– vsa druga vzdrževana dela.

 

 

8. člen

 

 

Za izvajanje gospodarskih javnih služb, ki jih občina ne zagotovi neposredno, lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.

 

 

S koncesijskim aktom se določi predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe za posamezno koncesijo, prav tako pa se s tem aktom, v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah določi postopek javnega razpisa in izbora kandidata.

 

 

9. člen

 

 

Izvajalca (koncesionarja) izbere odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe na podlagi javnega razpisa, ki mu je podlaga koncesijski akt.

 

 

Po končanem postopku pripravi odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlog za izbor koncesionarja, ki ga posreduje občinskemu svetu, ta pa odloči s sklepom na podlagi katerega občinska uprava izda upravno odločbo.

 

 

Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan občine v imenu in za račun občine.

 

 

V. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

 

 

10. člen

 

 

Gospodarske javne službe se financirajo s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev občine in iz drugih virov. Za financiranje gospodarskih javnih služb se lahko uvedejo davki in takse. Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga predpisuje zakon ali občinski odlok v skladu z zakonom.

 

 

Predlog cene posameznega proizvoda ali storitve izdela izvajalec, ki ga s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu občinskemu organu.

 

 

Občinski svet lahko odloči, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov in glede na količino porabljenih ali nudenih javnih dobrin.

 

 

11. člen

 

 

Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe. Cena je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.

 

 

Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve gospodarskih javnih služb, morajo te storitve obvezno uporabljati in plačati.

 

 

VI. VARSTVO UPORABNIKOV

 

 

12. člen

 

 

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov javnih dobrin (v nadaljnjem besedilu: svet uporabnikov), ki šteje tri člane. Svet uporabnikov imenuje občinski svet.

 

 

13. člen

 

 

Svet uporabnikov opravlja zlasti naslednje naloge:

 

 

– varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje občinskim organom predloge iz področja gospodarskih javnih služb,

 

 

– usklajuje interese prebivalcev posamičnih območij občine in daje predloge občinskim organom,

 

 

– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb v razmerju do občine,

 

 

– zastopa interese občanov v razmerju do izvajalcev javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,

 

 

– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.

 

 

Občina zagotavlja pogoje za delo sveta uporabnikov.

 

 

14. člen

 

 

Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov. Občinski svet je dolžan obvestiti svet uporabnikov o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan pa v roku 30 dni od dneva, ko je prejel pripombo ali predlog sveta.

 

 

VIII. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE

 

 

15. člen

 

 

Strokovno-tehnične, organizacijske in pospeševalne funkcije javnih služb opravlja občina, preko občinskega sveta.

 

 

Funkcije iz prejšnjega odstavka tega člena se nanašajo predvsem na naloge opredeljene v 12. členu zakona o gospodarskih javnih službah.

 

 

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

 

 

16. člen

 

 

Z dnem veljave tega odloka preneha na območju Občine Velika Polana veljati odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 64/96).

 

 

17. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

     

 

Št. 1-02/03

 

 

Velika Polana, dne 25. februarja 2003.

 

     

 

Župan

 

 

Občine Velika Polana

 

  Andrej Lebar l. r.  
     

Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Velika Polana (Uradni list Republike Slovenije, št. 63/2014) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 

2. člen

 
 

Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja.