New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in  določil  Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 124. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS št. 35/07, 2/09, 66/10 in Uradne objave Občine Dobrovnik 2/2016) je Občinski svet občine Dobrovnik na 15. redni seji dne 10.02.2021 sprejel

 

ODLOK O REBALANSU

PRORAČUNA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2021

 

1. člen

 

V odloku o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2021 se spremeni 2. člen, ki se glasi:

 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                                           v evrih

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Rebalans 2021

 

1

 

2

 

3

 

 

I.

 

S K U P A J    P R I H O D K I

 

(70+71+72+73+74+78)

 

2.873.945,56

 

 

 

TEKOČI  PRIHODKI (70+71)

 

1.427.319,00

 

70

 

DAVČNI  PRIHODKI

(700+703+704)

1.177.349,00

 

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

 

989.609,00

 

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

 

137.590,00

 

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

 

 

49.300,00

 

706

 

DRUGI DAVKI

 

850,00

 

71

 

NEDAVČNI PRIHODKI

(710+711+712+713+714)

249.970,00

 

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI

 

 

87.470,00

 

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

 

3.500,00

 

712

 

DENARNE KAZNI

 

1.900,00

 

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

 

 

100,00

 

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

 

157.000,00

 

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI

(720+722)

115.000,00

 

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

 

 

78.500,00

 

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

 

 

 

36.500,00

 

73

 

PREJETE DONACIJE

 

 

200,00

 

730

 

PREJETE DONACIJE IN DARILA

 

200,00

 

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI

(740+741)

1.331.426,56

 

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

 

 

 

1.331.426,56

 

 

II.

 

SKUPAJ ODHODKI

(40+41+42+43)

 

3.232.607,92

 

40

 

TEKOČI  ODHODKI

(400+401+402+403+409)

897.504,41

 

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

 

 

250.865,64

 

401

 

PRISP. DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST

 

 

42.360,00

 

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

 

 

580.718,77

 

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

 

9.560,00

 

409

 

REZERVE

 

14.000,00

 

41

 

TEKOČI TRANSFERI

(410+411+412+413)

661.309,34

 

410

 

SUBVENCIJE

20.000,00

 

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

196.100,00

 

412

 

TRANSF.NEPROFIT. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

 

 

170.886,70

 

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

 

274.322,64

 

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI

 

1.660.094,17

 

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

 

1.660.094,17

 

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI

(431+432)

13.700,00

 

431

 

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

 

 

 

7.500,00

 

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

 

 

6.200,00

 

 

III.

 

PRORAČUNSKI  PRIMANJKLJAJ

 (I. - II.)

 

-358.662,36

 

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

 

75

IV.

PREJETA  VRAČILA  DANIH  POSOJIL  IN PRODAJA  KAPITALSKIH  DELEŽEV 

(750+751)

0,00

 

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

0,00

 

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

 

0,00

 

44

V.

DANA  POSOJILA  IN  POVEČANJE

KAPITALSKIH  DELEŽEV 

(440+441)

0,00

 

440

 

DANA POSOJILA

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB

 

0,00

 

 

VI.

PREJETA  MINUS  DANA  POSOJILA  IN SPREMEMBE  KAPITALSKIH  DELEŽEV (IV. - V.)

 

0,00

 

C.

 

RAČUN  FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA                                     

(550+551)

107.498,72

 

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

 

107.498,72

 

 

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

-466.161,08

 

 

X.

NETO  ZADOLŽEVANJE 

(VII-VIII. )

 

-107.498,72

 

 

XI. NETO FINANCIRANJE

(VI.+X.-IX)

 

358.662,36

 

 

XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

       9009 Splošni sklad za drugo            

 

466.161,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

 

2. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko likvidnostno zadolži. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan in o tem seznani občinski svet.

 

3. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah občine Dobrovnik.

 

 

Številka: 030-0002/2019-69/2021

Datum: 10.02.2021

 

 

ŽUPAN - POLGÁRMESTER

Marjan  Kardinar, univ.dipl.inž.agr.

 

 

A helyi önkormányzati törvény (UL RS, 94/07. sz.  – hivatalos tisztázott szöveg, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12. sz. – ZUJF, 14/15. sz. – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A és 80/20 – ZIUOOPE) 29. cikke és a Közfinanszírozási törvény (UL RS, 11/11. sz.  – hivatalos tisztázott szöveg, 14/13. sz. – korek., 101/13, 55/15. sz. – ZFisP, 96/15. sz. – ZIPRS1617, 13/18 és 195/20 – odl. US ) rendelkezése, valamint Dobronak Község Alapszabályának (UL RS 35/2007, 2/2009 és 66/2010. sz. és Dobronak Község Hivatalos közleménye 2/2016. sz.) 124. cikke alapján Dobronak Község Községi Tanácsának 2021.02.10.,  15. rendes ülésén elfogadásra került a

DOBRONAK KÖZSÉG

2021-ES ÉVI  PÓTKÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET

 

1. cikk

 

Az alábbiak szerint módosul a Dobronak Község 2021-es évi költségvetési rendeletének 2. cikke:

A költségvetés általános részének a számla-alcsoportonkénti módosítása a következőképpen alakul:

A. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI EGYENLEGMÉRLEG

euróban

Csoport/Számla-alcsoport/Számla/Alszámla

2021-es pótköltségvetés

 

1

 

2

 

3

 

 

I.

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(70+71+72+73+74+78)

 

2.873.945,56

 

 

 

BEVÉTELEK (70+71)

 

1.427.319,00

 

70

 

ADÓBEVÉTELEK

(700+703+704)

1.177.349,00

 

700

 

JÖVEDELEM- ÉS NYERESÉGADÓ

 

989.609,00

 

703

 

VAGYONADÓ

 

137.590,00

 

704

 

ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI HAZAI ADÓ

 

49.300,00

 

706

 

EGYÉB  ADÓK

 

850,00

 

71

 

NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK

(710+711+712+713+714)

249.970,00

 

710

 

NYERESÉGRÉSZESEDÉS ÉS JÖVEDELMEK

 

 

87.470,00

 

711

 

ILLETÉKEK

 

3.500,00

 

712

 

PÉNZÜGYI BÍRSÁGOK

 

1.900,00

 

713

 

ÁRU- ÉS SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEI

 

 

100,00

 

714

 

EGYÉB NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK

 

 

157.000,00

 

72

 

TŐKEBEVÉTELEK

(720+722)

115.000,00

 

720

 

ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

78.500,00

 

722

 

FÖLDTERÜLETEK ÉS IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBEN SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

 

36.500,00

 

73

 

KAPOTT DONÁCIÓK 

 

200,00

 

730

 

 

KAPOTT DONÁCIÓK ÉS AJÁNDÉKOK

 

 

200,00

 

74

 

TRANSZFEREK BEVÉTELEI

 

1.331.426,56

 

740

 

EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEKTŐL KAPOTT TRANSZFEREK

 

 

 

1.331.426,56

 

 

II.

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

(40+41+42+43)

 

3.232.607,92

 

 

40

 

 

KIADÁSOK

 

(400+401+402+403+409)

 

897.504,41

 

400

 

BÉRKÖLTSÉGEK

 

250.865,64

 

401

 

MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK

 

 

 

42.360,00

 

402

 

ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEK

 

 

580.718,77

 

403

 

FIZETETT HAZAI KAMATOK

 

9.560,00

 

409

 

CÉLTARTALÉKOK

 

14.000,00

 

 

41

 

 

FOLYAMATOS TRANSZFEREK

 

(410+411+412+413)

 

661.309,34

 

410

 

SZUBVENCIÓK

20.000,00

 

411

 

TRANSZFEREK EGYÉNEKNEK ÉS HÁZTARTÁSOKNAK

196.100,00

 

412

 

TRANSZFEREK NON-PROFIT SZERVEZETEKNEK ÉS INTÉZMÉNYEKNEK

 

 

 

170.886,70

 

413

 

EGYÉB HAZAI TRANSZFEREK

 

274.322,64

 

 

42

 

 

BERUHÁZÁSOK

 

 

1.660.094,17

 

420

 

ESZKÖZÖK ÉPÍTÉSE ÉS VÁSÁRLÁSA

 

1.660.094,17

 

43

 

BERUHÁZÁSI TRANSZFEREK

(431+432)

13.700,00

 

431

 

INVESZTICIÓS TRANSZFEREK (ÁTUTALÁSOK) JOGI ÉS MAGÁNSZEMÉLYEKNEK, AKIK NEM KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK

 

7.500,00

 

432

 

TRANSZFEREK KÖLTSÉGVETÉSI FOGYASZTÓK BERUHÁZÁSAIRA

 

 

6.200,00

 

 

III.

 

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

 (I. - II.)

 

-358.662,36

 

 

B.

 

PÉNZÜGYI KÖVETELÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK SZÁMLÁJA

 

 

 

75

IV.

ADOTT HITELEK BEVÉTELEI ÉS TŐKERÉSZESEDÉS ÉRTÉKESÍTÉSE

(750+751)

 

0,00

 

750

 

ADOTT HITELEK BEVÉTELEI

 

0,00

 

751

 

TŐKERÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSE

 

0,00

 

44

V.

ADOTT HITELEK ÉS TŐKERÉSZESEDÉS ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

(440+441)

 

0,00

 

440

 

ADOTT HITELEK

 

 

0,00

 

441

 

TŐKERÉSZESEDÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

 

 

 

0,00

 

 

 

VI.

KAPOTT MÍNUSZ ADOTT HITELEK ÉS TŐKERÉSZESEDÉS ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE (IV. - V.)

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

 

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

 

 

 

55

VIII.

ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS                                

(550+551)

107.498,72

 

550

 

BELFÖLDI ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE

 

107.498,72

 

 

IX.

ESZKÖZÖK NÖVEKEDÉSE (CSÖKKENÉSE) A SZÁMLÁKON  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

 

-466.161,08

 

 

 

X.

 

NETTÓ ELADÓSODÁS (VII-VIII. )

 

 

-107.498,72

 

 

XI. NETTÓ FINANSZÍROZÁS

(VI.+X.-IX)

 

 

358.662,36

 

 

XIII. SZÁMLAEGYENLEGEK

       9009 Általános alap más célokra          

 

 

466.161,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A költségvetés külön részét a közvetlen fogyasztóknak az alábbi programegységekre lebontott pénzügyi tervei képezik: költségvetési fogyasztás, a községi költségvetések kiadásai programbesorolása által elrendelt fő- és alprogramok. Az alprogram költségvetési tételekből, ezek pedig alszámlákból, és számlatükör szerinti számlákból áll.

 

2. cikk

(a község eladósodási és kezességvállalási mértéke)

 

A 2020-es év költségvetését illetően, az egyenlegmérleg többletkiadásaira, illetve a pénzügyi követelések és befektetések többletkiadásaira, valamint a finanszírozási számla adósságainak törlesztésére a község likviditási adósságot vállalhat. A likviditási adósságvállalásról a polgármester dönt és erről előzetesen tájékoztatja a Községi Tanácsot.

 

3. cikk

Ez a rendelet a Dobronak Község Községi Közlönyében történő közzététel másnapján lép hatályba.

 

Iktatószám: 030-0002/2019-69/2021

Dátum: 2021.02.10.

 

 

 

ŽUPAN - POLGÁRMESTER

Marjan  Kardinar, okl. agrármérnök