New Page 2

Številka: 901-00009/2017-1

Datum: 28.11.2017

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 52/17) sklicujem

 

4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ki bo

v torek, 5. decembra 2017 ob 15.30

v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice

 

 

Po ugotovljeni začetni prisotnosti in sprejemu zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice (zapisnik), predlagam naslednji

 

dnevni red:

 

1. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih (gradivo)

2. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Moravske Toplice — II. obravnava (gradivo).

 

Razlog za sklic seje: Izredno seja občinskega sveta sklicujem zaradi nujnosti obravnavanja in sprejema predlaganih odlokov.

 

 

Občina Moravske Toplice

 

Alojz Glavač, l.r., župan