New Page 2

Številka: 032-4/2017

Datum: 20.4.2017

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14- uradno prečiščeno besedilo)

in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran (Uradni list RS, št. 36/11 in 43/14)

 

SKLICUJEM

 

2. DOPISNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIRAN

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

1. Predlog sklepa za razpis naknadnega referenduma o Odloku o občinskem podrobnem

prostorskem načrtu »OPPN Fiesa« (gradivo)

 

Obrazložitev:

 

Spoštovani!

Dne 21.2.2017 je Občinski svet Občine Piran na svoji 18. redni seji sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »OPPN Fiesa«. Dne 2.3.2017 je Občina Piran prejela pobudo

volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, podprto s podpisi 469 volivcev, s čimer je

bil izpolnjen pogoj iz 85. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 — uradno prečiščeno

besedilo), ki določa, da mora biti pobuda volivcem, za vložitev zahteve za razpis referenduma

vložena v roku 15 dni od sprejema splošnega akta občine in podprta s podpisi najmanj tristo

volivcev v občini.

 

Na podlagi vložene pobude je Župan, skladno z določbami Statuta Občine Piran določil obrazec

za podporo z osebnim podpisovanjem, z jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, ki se

izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice, ter rok za zbiranje podpisov. Rok za zbiranje podpisov bo potekel 4. maja 2017, kljub temu pa je pobudnik že dne 11. aprila 2017 vložil zahtevo za razpis referenduma, podprto z 232 veljavnimi podpisi volivcev.

 

Statut Občine Piran v 22. členu določa: »Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini«.

Na dan 31.3.2017 je bilo po uradnih podatkih število volilnih upravičencev v Občini Piran 15.214, kar pomeni, da je bilo za razpis referenduma potrebno zbrati 761 podpisov volilnih upravičencev. Glede na to, daje pobudnik zbral 832 veljavnih podpisov volilnih upravičencev, je izpolnjen pogoj iz tretjega odstavka 82. člena Statuta Občine Piran, kar pomeni, da mora Občinski svet Občine Piran razpísati referendum.

 

Ker so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za razpis referenduma se razpiše naknadni referendum o

Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »OPPN Fiesa« in sicer za celotno območje

Občine Piran.

 

Za dan referenduma se šteje 25. april 2017 in s tem datumom začnejo teči roki za opravila, ki so

potrebna za izvedbo referenduma.

 

Referendum se izvede v nedeljo, dne 4. junija 2017.

 

Vprašanje o katerem se odloča na referendumu, se glasi: »Ali ste zato, da se uveljavi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »OPPN Fiesa«, ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na svoji 18. redni seji 21. februarja 2017.«?

 

Postopek za izvedbo naknadnega referenduma vodi Občinska volilna komisija, pri čemer se sredstva za izvedo referenduma krijejo iz proračuna Občine Piran.

 

Gradivu je priložena glasovnica s predlogom sklepa dopisne seje. Prosimo, da svojo odločitev

izrazite na priloženi glasovnici in jo izpolnjeno in podpisano čim prej posredujete na naš naslov.

Svojo odločitev lahko izrazite tako, da izpolnjeno glasovnico vrnete po elektronski pošti na e naslov: obcina.piran@piran.si. ali z osebnim telefonskim glasovanjem na tel. št. 05/ 67 10 315

(Moira Mahnič). Vašo odločitev nam posredujte najkasneje do torka 25. aprila 2017 do 12.00 ure, ko bo pregled rezultatov glasovanja.

 

Prosim člane Občinskega sveta Občne Piran, da se dopisne seje zanesljivo udeležite in z glasovanjem potrdite svojo udeležbo na dopisni seji.

 

 

Občina Piran

 

Peter Bossman, župan