New Page 2

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08) in 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 17. redni seji dne 4. 11. 2008 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane

I.

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07).

II.

V 21. členu se za besedno zvezo »občinske inšpekcije« doda beseda »redarstva«.

III.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 013-0001/2008-17-401

Poljčane, dne 4. novembra 2008

 

Župan

Občine Poljčane

Stanislav Kovačič l.r.