New Page 1

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. členom Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/14 in 3/18) je Občinski svet Občine Vodice na 5. redni seji, dne 19. 3. 2019 sprejel 

 

Sklep

o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičninah ID znak: parcela 1748 857/2, katastrska občina 1748 SKARUČNA parcela 857/2 (ID 6934829) in ID znak: parcela 1748 857/4, katastrska občina 1748 SKARUČNA parcela 857/4 (ID 6934831)

 

1. člen

Ukine se družbena lastnina v splošni rabi na nepremičninah ID znak: parcela 1748 857/2, katastrska občina 1748 SKARUČNA parcela 857/2 (ID 6934829) in ID znak: parcela 1748 857/4, katastrska občina 1748 SKARUČNA parcela 857/4 (ID 6934831), kjer je kot imetnik vknjižena družbena lastnina v splošni rabi družbena lastnina.

 

2. člen

Lastninska pravica na nepremičninah ID znak: parcela 1748 857/2, katastrska občina 1748 SKARUČNA parcela 857/2 (ID 6934829) in ID znak: parcela 1748 857/4, katastrska občina 1748 SKARUČNA parcela 857/4 (ID 6934831), se po ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi vknjiži v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, matična št.: 5874637000.

 

3. člen

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Številka: 00701-22/2019-001

Datum: 19. 3. 2019

 

Župan Občine Vodice 

Aco Franc Šuštar, l.r.