New Page 2

Na podlagi 17. člena Statuta občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06-popr., 34/07 in 15/10) je Občinski svet občine Prevalje na svoji 4. redni seji dne 10.2.2011 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA

1. člen

Drugi odstavek 23. člena Poslovnika občinskega sveta (UGSO, št. 18/06, 1/08) se spremeni tako, da se črta pika in doda besedna zveza, ki se glasi:

»(2) in predsednikom krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.«

2. člen

Tretji odstavek 23. člena Poslovnika občinskega sveta (UGSO, št. 18/06, 1/08) se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po elektronski pošti.«

3. člen

V četrtem odstavku 24. člena Poslovnika občinskega sveta (UGSO, št. 18/06, 1/08) se številka »22« nadomesti s številko »23«.

4. člen

V prvem odstavku 25. člena Poslovnika občinskega sveta (UGSO, št. 18/06, 1/08) se črta besedna zveza »na podlagi osebno« in nadomesti z besedno zvezo »po elektronski pošti.«

V drugem odstavku 25. člena Poslovnika pa se termin »osebno« nadomesti z besedo »elektronsko«

5. člen

Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 007-0010/2006-06

Prevalje, dne  10.2. 2011

Občina Prevalje

Župan Dr. Matija TASIČ, l.r.