New Page 1

Na podlagi 18. alineje drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci na svoji 14. dopisni seji, dne 10. 2. 2014, sprejel naslednji

ODLOK

O DOPOLNITVAH ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE MARKOVCI

1.  člen

V 7. členu Odloka o priznanjih Občine Markovci (Uradni vestnik Radio Tednik, št. 5/00, Uradni list RS, št. 26/04 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/08) se doda nov tretji odstavek, ki glasi:

»Če predlog komisije ni izglasovan, lahko občinski svet obravnava in odloča tudi o drugih podanih pobudah.«.

2.  člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0010/2007

Datum: 10. 2. 2014

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan