New Page 2

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 100/08 – Odl US, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06 – popr., 34/07, 15/10, 12/13), je Občinski svet Občine Prevalje na 5. redni seji dne  23.4.2015 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O POSTOPKU ZA IZBIRO IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI PREVALJE

 

1. člen

V Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2009 in 11/2012) se v 5. členu za 1. odstavkom dodata nov 2. in 3. odstavek, ki se glasita:

»Izvajalci programov  stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki se sofinancirajo iz proračuna občine na podlagi določb tega pravilnika, morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka  izpolnjevati še  naslednje pogoje:

· program se ne sme izvajati kot del javne službe,

· program stanovanjske skupine se izvaja na območju Občine Prevalje (da program izpolnjuje ta pogoj se šteje v primeru, če izvajalec na območju Občine Prevalje izvaja program stanovanjske skupine in ima na območju Občine Prevalje registriran sedež ali sedež podružnice oz. enote),

· program stanovanjske skupine, v kateri ni nameščenih uporabnikov s stalnim bivališčem v Občini Prevalje, ni predmet sofinanciranja iz proračuna občine.

Višina sredstev za sofinanciranje programov stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju se določi z javnim razpisom. Sredstva se zagotovijo na proračunski postavki 43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva. Preostala sredstva na proračunski postavki se namenijo za sofinanciranje programov na podlagi  splošnih in posebnih meril iz 12. in 13. člena tega pravilnika.«

 

2. člen

V Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje se za 11. členom doda nov 11.a člen, katerega besedilo se glasi:

 

»11.a  člen

Pri vrednotenju programov stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju se namesto meril iz 12. člena upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

 

Merila in kriteriji za vrednotenje

V celoti izpolnjuje

Delno izpolnjuje

Ne izpolnjuje

Program ima postavljene jasne cilje, ki izhajajo iz vsebine programa in potreb uporabnikov

4 točke

2 točki

0 točk

Potencialni uporabniki programa sodijo v ranljivo skupino, pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni

4 točke

2 točki

0 točk

Metode dela, strokovno ravnanje in aktivnosti v programu so jasno opredeljeni, z metodami dela, strokovnimi ravnanji in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji programa, izvajalec pa vodi dokumentacijo o delu z uporabniki in obsegu dela

8 točk

4 točke

0 točk

Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni samo stroški programa, razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški sofinanciranja s strani občine  so jasno opredeljeni)

2 točki

1 točka

0 točk

Stroški programa (glede na posameznega uporabnika) bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na cilje in druge specifičnosti programa

2 točki

1 točka

0 točk

Izvajalec programa je društvo, ki ima status društva v javnem interesu ali status humanitarne ali invalidske organizacije

4 točke

_

0 točk

 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 093-0001/2009

Prevalje, dne 23.4.2015

 

 

Občina Prevalje

 

dr. Matija Tasič, župan