New Page 2

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Hajdina na 2. redni seji, dne 19. 12. 2018 sprejel

 

 

SKLEP

O IMENOVANJU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 

1. člen

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo:

1.    Slavko Burjan        -  predsednik,

2.    Boris Kozenburger -  član,

3.    Silvo Pernat           -  član,

4.    Marjan Rozman      -  član,

5.    Slavko Pesek         -  član,

6.    Zlatka Strmšek       -  član,

7.    Karmen Jerenko     -  članica,

8.    Igor Levstik           -  član.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 011-6/2018

Datum: 19. 12. 2018

 

 

Občina Hajdina

 

Stanislav Glažar, župan