New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16. člena Statuta občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/07, 5/08) je občinski svet občine Cirkulane na 3. redni seji dne 17.12.2014 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POŽARNO VARNOST IN CIVILNO ZAŠČITO OBČINE CIRKULANE

 

1. člen

V Komisijo za požarno varnost in civilno zaščito se imenujejo:

·      Ivan Tetičkovič, predsednik

·      Peter Kelc, član

·      Aleksander Jerenec, član

·      Anton Štumberger, član

·      Vili Jurgec, član.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-122/2014

Datum: 17.12.2014

 

 

Občina Cirkulane

 

Janez Jurgec, župan