New Page 2

 

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 104. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 7. redni seji dne 10. 12. 2007 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2006

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Žetale za leto 2006, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Žetale.

 

 

2. člen

 

 

Zaključni račun proračuna je realiziran v naslednjih zneskih:

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|A.       |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |         Realizacija|

 

 

|         |                               |      proračuna 2006|

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |Skupina /Podskupina kontov     |         V tisoč SIT|

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|I.       |SKUPAJ PRIHODKI                |             321.425|

 

 

|         |(70+71+72+73+74)               |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |              81.042|

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|70       |DAVČNI PRIHODKI                |              53.082|

 

 

|         |(700+703+704+706)              |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |700 Davki na dohodek in        |              37.295|

 

 

|         |dobiček                        |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |703 Davki na premoženje        |               5.288|

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |704 Domači davki na blago in   |              10.499|

 

 

|         |storitve                       |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |706 Drugi davki                |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|71       |NEDAVČNI PRIHODKI              |              27.960|

 

 

|         |(710+711+712+713+714)          |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |710 Udeležba na dobičku in     |               3.180|

 

 

|         |dohodki od premoženja          |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |711 Takse in pristojbine       |                 400|

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |712 Denarne kazni              |                  44|

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |713 Prihodki od prodaje blaga  |               2.267|

 

 

|         |in storitev                    |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |714 Drugi nedavčni prihodki    |              22.069|

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|72       |KAPITALSKI PRIHODKI            |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |720 Prihodki od prodaje        |                    |

 

 

|         |osnovnih sredstev              |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |721 Prihodki od prodaje zalog  |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |722 Prihodki od prodaje        |                    |

 

 

|         |zemljišč in nematerialnega     |                    |

 

 

|         |premoženja                     |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|73       |PREJETE DONACIJE               |                 730|

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |730 Prejete donacije iz        |                 730|

 

 

|         |domačih virov                  |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |731 Prejete donacije iz tujine |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|74       |TRANSFERNI PRIHODKI            |             239.653|

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |740 Transferni prihodki iz     |             237.633|

 

 

|         |drugih javnofinančnih          |                    |

 

 

|         |institucij                     |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |741 Prejeta sred. iz držav.    |               2.020|

 

 

|         |prorač. iz sred. prorač.       |                    |

 

 

|         |Evrop. unije                   |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|II.      |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |             321.476|

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|40       |TEKOČI ODHODKI                 |              93.481|

 

 

|         |(400+401+402+403+409)          |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |400 Plače in drugi izdatki     |              14.460|

 

 

|         |zaposlenim                     |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |401 Prispevki delodajalcev za  |               2.466|

 

 

|         |socialne zadeve                |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |402 Izdatki za blago in        |              63.329|

 

 

|         |storitve                       |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |403 Plačila domačih obresti    |              13.226|

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |409 Rezerve                    |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|41       |TEKOČI                         |              61.565|

 

 

|         |TRANSFERI(410+411+412+413+414) |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |410 Subvencije                 |               2.072|

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |411 Transferi posameznikom in  |              37.356|

 

 

|         |gospodinjstvom                 |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |412 Transferi neprofitnim      |               5.205|

 

 

|         |organizacijam in ustanovam     |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |413 Drugi tekoči domači        |              16.932|

 

 

|         |transferi                      |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |414 Tekoči transferi v tujino  |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|42       |INVESTICIJSKI ODHODKI(420)     |             117.112|

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |420 Nakup in gradnja osnovnih  |             117.112|

 

 

|         |sredstev                       |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|43       |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |              49.318|

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |431 Investicijski transferi    |              21.652|

 

 

|         |prav. in fizič., ki niso       |                    |

 

 

|         |prorač. uporab.                |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |432 Investicijski transferi    |              27.666|

 

 

|         |prorač. uporabnikom            |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|III.     |PRORAČUNSKI                    |                 –51|

 

 

|         |PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (I.-    |                    |

 

 

|         |II.)                           |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |                               |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|B.       |RAČUN FIANČNIH TERJATEV        |                    |

 

 

|         |IN NALOŽB                      |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|IV.      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |                    |

 

 

|         |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |                    |

 

 

|         |(750+751+752)                  |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|75       |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |750 Prejeta vračila danih      |                    |

 

 

|         |posojil                        |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |751 Prodaja kapitalskih        |                    |

 

 

|         |deležev                        |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |752 Kupnina iz naslova         |                    |

 

 

|         |privatizacije                  |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|V.       |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |                    |

 

 

|         |KAPITALSKIH DELEŽEV            |                    |

 

 

|         |(440+441+442)                  |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|44       |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |                    |

 

 

|         |KAPITALSKIH DELEŽEV            |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |440 Dana posojila              |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |441 Povečanje kapitalskih      |                    |

 

 

|         |deležev in naložb              |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |442 Poraba sredstev kupnin iz  |                    |

 

 

|         |naslova privatizacije          |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |443 Povečanje namen. premož. v |                    |

 

 

|         |jav. skl. in drug. prav.       |                    |

 

 

|         |osebah jav. prava              |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|VI.      |PREJETA MINUS DANA POSOJILA    |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH       |                    |

 

 

|         |DELEŽEV (IV.-V.)               |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |                               |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|C.       |RAČUN FINANCIRANJA             |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|VII.     |ZADOLŽEVANJE(500)              |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|50       |ZADOLŽEVANJE                   |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |500 Domače zadolževanje        |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|VIII.    |ODPLAČILO DOLGA(550)           |               4.502|

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|         |550 Odplačilo domačega dolga   |               4.502|

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|IX.      |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)         |              –4.553|

 

 

|         |SREDSTEV NA RAČUNIH            |                    |

 

 

|         |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|X.       |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |              –4.502|

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|XI.      |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-   |                  51|

 

 

|         |VIII.-IX=-III.)                |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

|XII.     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE |               7.036|

 

 

|         |31.12. PRETEKLEGA LETA         |                    |

 

 

+---------+-------------------------------+--------------------+

 

 

3. člen

 

 

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in posebni del proračuna so sestavni del tega odloka.

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 032-0007/2007-7

 

 

Žetale, dne 10. decembra 2007

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l.r.