New Page 2

Na podlagi 56.a in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPDPP-A) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 17. redni seji dne 13. 12. 2012 sprejel

S K L E P

o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za TRIS Kanižarica (v nadaljevanju: OPPN) obravnava območje industrijske cone, kjer je omejena višina objektov maksimalno na 15 m. Interes občine je, da so pogoji v industrijski coni taki, da privabljajo investitorje, ki imajo namen postaviti proizvodnjo, poslovne dejavnosti in obrt, skladno z določenimi dejavnostmi po OPPN. Tehnološki proces predvidenega objekta, katerega želi zgraditi zainteresirani investitor, zahteva višino več kot 28 m. Na podlagi konfiguracije terena predvidene lokacije za gradnjo objekta, ki ni izpostavljena v širšem prostoru, kot tudi arhitekturne zasnove objekta ter krajinskih ureditev, predlagana višina za območje industrijske cone ni sporna. S strokovnimi podlagami ter pripravo sprememb in dopolnitev OPPN bo med drugim tudi potrebno ugotoviti na katerem območju OPPN oziroma za katere dejavnosti je lahko višina objektov višja kot to določa trenutno veljavni odlok.

2. Območje OPPN

Obravnavano območje predvidene investicije zajema zemljišča s parc. št. 2342/232, 2342/233, 2557/16 in 2557/15, vse k.o. Dobliče. Kolikor se izkaže za potrebno, se bo določilo glede najvišje višine objektov apliciralo na celotno območje OPPN ali le na posamezne dele oziroma dovoljene dejavnosti s posebnimi tehnološkimi zahtevami.

Območje OPPN delno spada tudi v območje priprave Državnega prostorskega načrta za 3. razvojno os – južni del: Odsek 2 od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug, ki je v fazi osnutka.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev

Izdelajo se strokovne podlage ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev in drugih podatkov.

4. Roki za pripravo

Priprava OPPN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:

+--------------------------------+-------------------+----------+

|faza                            |nosilec            |  rok/dni |

+--------------------------------+-------------------+----------+

|sklep o pripravi                |občinski svet      |     1    |

+--------------------------------+-------------------+----------+

|objava sklepa v Uradnem listu   |občina             |     7    |

|RS                              |                   |          |

+--------------------------------+-------------------+----------+

|izdelava osnutka                |izdelovalec        |    20    |

+--------------------------------+-------------------+----------+

|pridobivanje smernic            |nosilci urejanja   |    15    |

|                                |prostora           |          |

+--------------------------------+-------------------+----------+

|usklajevanje smernic za         |izdelovalec, občina|     3    |

|načrtovanje                     |                   |          |

+--------------------------------+-------------------+----------+

|izdelava dopolnjenega osnutka   |izdelovalec        |    15    |

+--------------------------------+-------------------+----------+

|izdelava okoljskega poročila    |izdelovalec op     |    15    |

|(po potrebi)                    |                   |          |

+--------------------------------+-------------------+----------+

|objava javnega naznanila v      |občina             |     7    |

|Uradnem listu RS                |                   |          |

+--------------------------------+-------------------+----------+

|javna razgrnitev in javna       |občina, izdelovalec|    15    |

|obravnava                       |                   |          |

+--------------------------------+-------------------+----------+

|zavzemanje stališč do pripomb   |občina, izdelovalec|     7    |

+--------------------------------+-------------------+----------+

|potrditev stališč do pripomb in |občinski svet,     |    10    |

|seznanitev javnosti             |občina             |          |

+--------------------------------+-------------------+----------+

|priprava predloga               |izdelovalec        |    15    |

+--------------------------------+-------------------+----------+

|pridobivanje mnenj nosilcev     |nosilci urejanja   |    15    |

|urejanja prostora               |prostora           |          |

+--------------------------------+-------------------+----------+

|usklajen predlog                |izdelovalec        |    15    |

+--------------------------------+-------------------+----------+

|sprejem odloka na občinskem     |občinski svet      |   1(15)  |

|svetu                           |                   |          |

+--------------------------------+-------------------+----------+

|objava odloka v Uradnem listu   |občina             |     7    |

|RS                              |                   |          |

+--------------------------------+-------------------+----------+

Okvirni čas za dokončanje celotnega postopka je 6 mesecev.

5. Navedba nosilcev urejanja prostora

Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti za potrebe OPPN so:

– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije;

– JP Komunala Črnomelj – področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod;

– Telekom Slovenije, PE Novo mesto – področje telekomunikacij in zvez;

– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;

– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Uprava za zaščito in reševanje;

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save;

– Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto;

– Geoplin plinovodi, d.o.o. Ljubljana;

– Zavod RS za varstvo narave, območna enota Novo mesto;

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Novo mesto;

– Občina Črnomelj – področje lokalnih cest.

Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:

– Ribiška družina Črnomelj;

– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OLN pokazala potreba.

V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se jih naknadno vključi v postopek.

6. Obveznosti financiranja priprave OPPN

Stroške financiranja izdelave strokovnega dela in vodenja postopka zunanjih izvajalcev se v celoti naložijo pobudniku.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletni strani Občine Črnomelj ter pošlje Ministrstvu pristojnemu za prostor.

Št. 350-10/2012

Črnomelj, dne 13. decembra 2012

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.