New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. 1. RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UR. L RS št. 12/96 ter 8. člena Statuta Občine Ajdovščina, je občinski svet na seji dne 19. 12. 1997 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izo­braževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje (Uradno glasilo št. 1/97) se spremeni drugi odstavek 9. člena in se glasi:

Zavod opravlja še naslednje dopolnilne deja­vnosti:

H 55.51

Storitve menz

I 60.23

Drug kopenski potniški promet

O 92.31

Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

O 92.623

Druge športne dejavnosti

G 52.630

Druga trgovina na drobno zunaj proda­jaln

K 70.20

Dajanje lastnih nepremičnin v najem

DE 22.1

Založništvo

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi.

 

Številka: 026/01-20/96-97

Datum: 19. 12. 1997

PREDSEDNIK SVETA Nikolaj LIČEN