New Page 2

Številka: 900-24/2017-5-(52/04)

Datum: 15.11.2017

 

MESTNI SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dodatno gradivo za 32. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 32. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 22.11.2017 ob 18.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 31. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.10.2017 (zapisnik 1, 2) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6)

4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 — osnutek (gradivo)

5. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Mestne občine Kranj — osnutek (gradivo)

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj — osnutek (gradivo)

7. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (gradivo)

8. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico (gradivo)

9. Sklep o določitvi višine tržne najemnine (gradivo)

10. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5)

 

Priloge: gradivo 1, 2

 

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan