Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Ur. list RS, št. 62/94 in 17/95), Statuta občine Lovrenc na Pohorju (MUV, 11/99, 5/01, 10/02), 15. člena Odloka o plakatiranju in oglaševanju v občini Lovrenc na Pohorju (MUV, 7/00), izdajam
 
S K L E P
 
 
o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve predsednika države, članov državnega sveta in lokalne volitve v letu 2002
 
 
1.
 
Vsaka stranka, ki sodeluje na volitvah predsednika države, članov državnega sveta in lokalnih volitvah v letu 2002, lahko pridobi v Občini Lovrenc na Pohorju plakatni prostor ob rednih plakatnih mestih.
 
 
Ob vsakem plakatnem mestu lahko pridobi posamezna stranka prostor za postavitev 1 samostoječega panoja za vsake izmed posameznih volitev.
 
2.
 
Prostor ob rednem plakatnem mestu je brezplačen, pano pa more biti postavljen na takšen način, da ne posega v ZK telo ceste in ne ovira prometa. Maximalne dovoljene dimenzije postavljenega samostoječega panoja so 1,5 x 1 m.
 
3.
 
Organizatorji plakatiranja morajo vse plakate potrditi pri Občinski upravi občine Lovrenc na Pohorju. Vsi nepotrjeni plakati se odstranijo na stroške izvajalca plakatiranja.
 
4.
 
V primeru, ko ob določenem plakatnem mestu, ki je locirano na privatnem zemljišču ni zagotovljena enakopravnost političnih strank (diskriminacija političnih strank s strani lastnika zemljišča) se za potrebe plakatiranja za namene volitev konkretno plakatno mesto izvzame iz seznama rednih plakatnih mest Občine Lovrenc na Pohorju.
 
5.
 
Za izvajanje plakatiranja se uporabljajo določbe Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV, 7/00).
 
 

Župan
Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.
Številka: 015-03-006/02
Datum: 22. avgust 2002