New Page 2

Na podlagi 104. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, štev. 6/99 in 4/01), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Ur. List RS, štev. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) je Občinski svet občine Pesnica na 16. redni seji, dne 28. maja 2009, sprejel

S K L E P

o začasnem financiranju javne porabe občine Pesnica

za leto 2009

1. člen

Z Odlokom o proračunu Občine Pesnica za leto 2008 (MUV, štev. 11/2008) so bila zagotovljena sredstva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z zakonom opravlja Občina Pesnica.

2. člen

Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Pesnica za leto 2009 se financirajo javne naloge na podlagi proračuna Občine Pesnica za leto 2008 in za iste programe kot v letu 2008, vendar najdlje do 30. 6. 2009.

3. člen

Sredstva v obdobju začasnega financiranja občine se smejo uporabiti v skladu z 32. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, štev. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO in 109/08).

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. aprila 2009 dalje.

Številka: 40302-4/2009-DH

Datum: 29. maj 2009

Župan

Venčeslav Senekovič, s. r.