New Page 2
 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 02/09) je Občinski svet Občine Komenda na 2. redni seji, dne 4.12.2014, sprejel

 

 

 

S K L E P   O   I M E N O V A N J U

 

ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA FINANCE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA

 

 

 

1.

 

V Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance Občinskega sveta Občine Komenda se imenujejo:

 

 

 

za predsednika:       Aleš Marinko, rojen 04.07.1968, Gmajnica 27a, Komenda        

 

za člane:                   Roman Koncilija, rojen 05.09.1967, Moste 71a, Komenda,

 

                       Jožef Sušnik, rojen 09.05.1952, Križ 12, Komenda,

 

                       Jože Šimenc, rojen 11.03.1982, Gora 1d, Komenda,

 

                       Klemen Vidic, rojen 26.10.1970, Gmajnica 63a, Komenda,

 

                       Miran Erce, rojen 11.02.1966, Moste 59c, Komenda,

                       Mateja Pavlin, rojena 21.04.1978, Križ 71a, Komenda.  KLARA BERLEC 

   
 

2.

 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Komenda in se  objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.

 

 

 

Številka: 032-0006/2014-01

 

Datum: 04.12.2014

   
 

 

Stanislav Poglajen

Župan

Občine Komenda

   

 
 

2. člen

  Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.