New Page 1

 

Na podlagi 3. odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/2007, 41/2007 popr., 114/2006- ZUTPG, 61/2010 – ZSVarPre in 62/2010-ZUPJS), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 7/2010, 6/2012) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/2012) je Občinski svet Občine Zreče na svoji 16. redni seji, dne 05.12.2012 sprejel naslednje

 

 

SOGLASJE

 

 

K CENI SOCIALNOVARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU

 

 

I.

 

 

Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Lambrechtov dom Slovenske Konjice in znaša:

 

 

- za dneve opravljanja storitev od ponedeljka do sobote v višini 16,88 EUR na efektivno uro,

 

 

- za dneve opravljanja storitev na nedeljo in državni praznik v višini 18,50 EUR na efektivno uro.

 

 

II.

 

 

Cena storitve pomoči na domu se pokrije iz proračuna Občine Zreče :

 

 

- za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do sobote v višini 12,38 EUR na efektivno uro,

 

 

- za dneve opravljanja storitve na nedeljo in državni praznik v višini 11,00 EUR na efektivno uro.

 

 

Cena storitve pomoči na domu za uporabnika tako znaša:

 

 

- za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do sobote v višini 4,50 EUR na efektivno uro,

 

 

- za dneve opravljanja storitve na nedeljo in državni praznik v višini 7,50 EUR na efektivno uro.

 

 

III.

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2013 dalje. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, št. 12202-0002/2011-8, z dne 26.9.2011 (Uradni list RS, št. 78/2011).

 

 

Številka: 12202-0005/2012-5

 

 

Zreče, 06.12.2012

 

 

 

Občina Zreče

 

Župan mag. Boris Podvršnik