New Page 2

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 66/06, 33/07, 57/08 in 70/08) ter skladno s 16. členom Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 32. redni seji dne 21. 6. 2010 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o določitvi gospodarskih javnih služb v Občini Mozirje

1. člen

V Odloku o spremembi Odloka o določitvi gospodarskih javnih služb v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 64/07 in 124/07), se za 5.b točko 2. člena doda nova 6. točka z naslednjim besedilom:

6. Oglaševanje in obveščanje na oglaševalskih mestih in komercialno usmerjanje na usmerjevalnih mestih.

2. člen

Prvi odstavek 6. člena se glasi:

Z dajanjem koncesij se zagotavlja opravljanje gospodarskih javnih služb, določenih v 2. členu tega odloka, in sicer a6, b1, b2 in b6.

3. člen

Vse ostale določbe tega odloka stanejo nespremenjene.

4. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 032-0005/2010

Mozirje, dne 21. junija 2010

Župan

Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.