New Page 1

Občina Ljutomer na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07- UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10), v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ljutomer za leto 2016 (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 2/2016) ter Sklepom županje številka: 610-3/2016-422-2 z 19. 4. 2016, objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA PIHALNIH ORKESTROV V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2016 (v nadaljevanju: razpis Pihalni orkestri 2016)

 

Naziv in sedež naročnika: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.

 

1. Predmet razpisa:

Predmet razpisa Pihalni orkestri 2016 je sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrov po naslednjih namenih:

-              kritje stroškov honorarja dirigenta,

-              kritje stroškov izobraževanja,

-              kritje stroškov nakupa uniform, glasbenih instrumentov, servisiranje le-teh, ter nakupa opreme in notne literature.

 

2. Okvirna vrednost:

Okvirna vrednost razpisa Pihalni orkestri 2016 znaša 5.587,00 EUR.

Razdelitev planiranih sredstev glede na namen:

-              kritje stroškov honorarja dirigenta: 1.800,00 EUR,

-              kritje stroškov nakupa uniform, glasbenih instrumentov, servisiranje le-teh, ter nakupa opreme in notne literature: 2.487,00 EUR

-              kritje materialnih stroškov v prostoru za vaje (Kulkišta): 1.300,00 EUR.

 

3. Obdobje za porabo sredstev:

Dodeljena sredstva iz razpisa Pihalni orkestri 2016 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2016.

 

4. Razpisni roki:

Rok za oddajo prijav je najpozneje 30. dan od dneva objave v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

 

5. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa Pihalni orkestri 2016 obsega:

-              besedilo razpisa,

-              prijavni obrazec.

 

6. Pomen izrazov

V KRITJE STROŠKOV HONORARJA DIRIGENTA se šteje plačilo izvedenih ur za vaje s člani pihalnega orkestra.

Kot NAKUP UNIFORM za pihalne orkestre šteje nabava novih enotnih oblačil, ki jih člani uporabljajo na javnih nastopih orkestra.

V NAKUP GLASBENIH INSTRUMENTOV ter servisiranje glasbenih instrumentov se šteje nabava novih instrumentov za člane pihalnega orkestra ter popravilo in vzdrževanje instrumentov, ki so že dalj časa v uporabi članov pihalnega orkestra.

V KRITJE MATERIALNIH STROŠKOV V PROSTORU ZA VAJE (KULKIŠTA) se šteje plačilo stroškov električne energije, vode in morebitni drugi stroški vezani na objekt.

UPRAVIČENE OSEBE po tem razpisu so pihalni orkestri, ki imajo sedež na območju Občine Ljutomer, so registrirani najmanj eno leto, imajo urejeno evidenco o članstvu, ki šteje najmanj 45 aktivnih članov, ter ostalo dokumentacijo po zakonu o društvih, imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje določene ljubiteljske kulturne dejavnosti.

 

7. Pogoji razpisa

Vloge na razpis lahko predložijo UPRAVIČENE OSEBE, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-              so registrirane kot kulturno društvo oziroma sekcija pri kulturnem društvu z nazivom Pihalni orkester;

-              imajo ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa,

-              da so izpolnile vse svoje obveznosti do Občine Ljutomer, v primeru, da so v letu 2014 bile pogodbena stranka Občine Ljutomer; kar se dokaže s podpisano izjavo.

-              da za predmet razpisa niso bile sofinancirane iz drugih javnih sredstev, kar se potrdi s podpisano izjavo.

 

POPOLNE VLOGE na razpis Pihalni orkestri 2016 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Vloga mora biti vložena na  predpisanem obrazcu z izjavami odgovorne osebe. Vsebovati mora naslednje obvezne priloge:

-              kopija izpiska iz registra AJPES, iz katerega je razviden datum vpisa (izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev)

-              kopija veljavnega Statuta društva, v kolikor pihalni orkester deluje kot sekcija kulturnega društva,

-              kopijo sklenjenega akta med pihalnim orkestrom in dirigentom za leto 2016, iz katerega so razvidne obveznosti posameznega partnerja,

-              dokazilo o načrtovanem ali zaključenem izobraževanju v letu 2016,

-              predračun ali račun za nakup in servisiranje instrumentov ter za nakup opreme in notne literature,

-              dokazilo o številu aktivnih članov.

 

Vloga mora biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce, podatke ter priloge in na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

 

8. Izpolnjevanje pogojev projektnega razpisa

Izpolnjevanje pogojev projektnega razpisa ugotavlja komisija, ki jo imenuje županja Občine Ljutomer.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku in katerih ni vložila upravičena oseba. Vlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko vlagatelji dopolnijo najpozneje v treh dneh po prejemu poziva Občine Ljutomer za dopolnitev vloge. Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

 

9. Merila

 

I.                reference izvajalec trajneje deluje na kulturnem področju (največ možne 5 točk):

 

- 10 let in več                5 točk

- 5 do 10 let                  3 točke

- do 5 let                       1 točka

 

II.               kvaliteta in obseg projektovizvajalec ima ustrezen obseg kakovostnih kulturnih projektov - največ možnih 15 točk:

 

- več kot sedem 1            5 točk

- več kot pet                 10 točk

- več kot dva                  7 točk

- do dva                         3 točk

 

III.             promocija projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti občine, uresničevanje ciljev, ki presegajo lokalne interese (v preteklih štirih letih je sodeloval vsaj pri dveh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni) - največ možnih 5 točk:

 

- mednarodni                5 točk

- državni                       4 točke

- regijski                       3 točke

- občinski                      2 točki

- krajevni                     1 točka

 

IV.              sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih (katerih organizator je Občina Ljutomer) - največ možnih 10 točk: 

 

- več kot petkrat           10 točk

- dva ali večkrat              5 točk

- enkrat                          2 točki

 

V.               realnost ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo (največ možnih 5 točk):

- 50 % in več lastnih sredstev               5 točk

- 40 % - 49 %  lastnih sredstev             4 točke

- 30 % - 39 %  lastnih sredstev             3 točke

- 20 % - 29 %  lastnih sredstev             2 točki

- 10 % - 19 %  lastnih sredstev             1 točka

- 0 % - 9 %  lastnih sredstev                  0 točk

 

Največje možno število točk: 40. Sofinancirani bodo projekti, ki bodo pri točkovanju dosegli 20 in več točk.

 

11. Uporaba meril

Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge). Za sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti, ki bodo v celoti ustrezali kriterijem tega razpisa.

 

11. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti predložena ali poslana na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, najpozneje 30. dan od dneva objave v Uradnem glasilu Občine Ljutomer, oz. ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: "Ne odpiraj - Prijava na javni razpis »Pihalni orkestri 2016«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja z nazivom in poštnim naslovom.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji projektnega razpisa.

 

12. Kontaktne osebe

Kontaktna oseba za dajanje informacij: Renata Zrinski, tel.: 02/584 90 46, renata.zrinski@ljutomer.si

 

13. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa

Dokumentacija javnega razpisa se lahko dvigne v Vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, soba številka 108, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav, vsak dan v času uradnih ur, oz. na spletni strani občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si.

 

14. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na javni razpis Pihalni orkestri 2016 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa.

Vlagatelji bodo obveščeni o izboru v petnajstih dneh po odločitvi komisije. Z izbranimi vlagatelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

 

 

Številka: 610-3/2016-422-2

Datum: 25. 4. 2016

 

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.