New Page 2

 

 

Številka: 900-1/2011-1-(41/04)

Datum: 5.1.2011

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

ZADEVA: VABILO

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 3. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 19.1.2011 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 15.12.2010 ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3. Kadrovske zadeve

4. Imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Kranj (gradivo)

5. Imenovanje delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj (gradivo)

6. Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Kranj v obdobju 2009-2010

7. Sprememba Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. - seznanitev

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

ŽUPAN

PRILOGE:

- Gradivo (za 6. točko vam je bilo poslano z gradivom za 2. sejo)

 

 

 

 

Številka: 900-1/2011-2-(41/04)

Datum: 12.1.2011

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 3. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 3. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne

19.1.2011, ob 16. uri v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj.

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 15.12.2010 ter poročila o izvršitvi sklepov

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3. Kadrovske zadeve (gradivo)

4. Imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Kranj

5. Imenovanje delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj

6. Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Kranj v obdobju 2009-2010

7. Sprememba Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. -seznanitev (gradivo)

 

 

S spoštovanjem.

Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

ŽUPAN

PRILOGE:

- Gradivo

 
Odgovori
- brezplačno drsanje
- izhajanje Kranjskega glasa
- odločbe
- snemanje sej sveta
- vrednotenje nepremičnin
- sporočilo medijem - kranjski vrtci v likvidnostnih težavah
- prvenstvo v košarki
- ORI, skupno