New Page 2

 

V skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB 2, Uradni list RS, št. 22/06) objavlja Občinska volilna komisija Občine Vitanje

 

 

POROČILO

 

 

o izidu volitev župana Občine Vitanje

 

 

22. oktobra 2006

 

 

Občinska volilna komisija Občine Vitanje je na seji dne 25. oktobra 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah 22. oktobra 2006 ugotovila končni uradni izid glasovanja na volitvah župana Občine Vitanje.

 

 

I.

 

 

Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 1934 volivcev. Skupaj je glasovalo 1251 volivcev, od tega na voliščih 1223, s potrdili 0, predčasno 28 in po pošti 0. Udeležba v občini: 64,68%.

 

 

– v 1. volilni enoti je glasovalo 351 volivcev, od tega je bilo neveljavnih 12 glasovnic

 

 

– v 2. volilni enoti je glasovalo 212 volivcev, od tega je bilo neveljavnih 7 glasovnic

 

 

– v 3. volilni enoti je glasovalo 248 volivcev, od tega je bilo neveljavnih 6 glasovnic

 

 

– v 4. volilni enoti je glasovalo 118 volivcev, od tega je bilo neveljavnih 0 glasovnic

 

 

– v 5. volilni enoti je glasovalo 87 volivcev, od tega je bila neveljavna 1 glasovnica.

 

 

– v 6. volilni enoti je glasovalo 110 volivcev, od tega je bilo neveljavnih 0 glasovnic

 

 

– v 7. volilni enoti je glasovalo 97 volivcev, od tega sta bili neveljavni 2 glasovnici

 

 

– predčasno je glasovalo 28 volivcev, od tega je bila neveljavna 1 glasovnica.

 

 

II.

 

 

Za volitve župana je bilo oddanih 1251 glasovnic, od tega je bilo 1222 veljavnih in 29 neveljavnih. Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:

 

 

Zap. št.

Kandidat

Št. Glasov

% glasov

1

SLAVKO VETRIH

625

51.1

2

STANISLAV KRAJNC

597

48.85

 

 

 

Na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB 2, Uradni list RS, št. 22/06) je bil za župana izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov:

 

 

SLAVKO VETRIH, roj. 22. 9. 1956, naslov: Spodnji Dolič 13, Vitanje.

 

 

Šifra: 041-010/2006-15

 

 

Vitanje, dne 27. oktobra 2006

 

 

Predsednica Občinske volilne komisije

 

 

Občine Vitanje

 

 

Irena Nečemer, univ. dipl. prav., l.r.