New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 16. 5. 2007 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A

Občinskega sveta Občine Zreče

1. člen

Spremeni se 5. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 100/03), ki se sedaj glasi:

»Svet dela na rednih, izrednih, korespondenčnih in slavnostnih sejah.

Redne seje se sklicujejo najmanj štirikrat na leto.

Izredna seja se sklicuje po določilih tega poslovnika ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.

Korespondenčne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.

Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in drugih svečanih priložnostih.«.

2. člen

Spremeni se prvi odstavek 9. člena, ki se glasi:

»Prvo sejo vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.«.

Spremeni se prvi stavek drugi odstavka 9. člena, ki se glasi:

»Občinski svet na prvi seji izmed navzočih članov najprej imenuje komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana.«.

V tretjem in četrtem odstavku 9. člena se besedilo »Mandatna komisija« nadomesti z besedilom »Komisija iz drugega odstavka tega člena.«.

3. člen

V prvem odstavku 10. člena se besedilo »mandatne komisije« nadomesti z besedilom »komisija iz prejšnjega člena«.

4. člen

Črta se tretji odstavek 11. člena.

5. člen

Črta se drugi stavek 12. člena.

6. člen

Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Med sejo lahko svet izjemoma spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda, če med potekom seje nastopijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno posamezno gradivo obravnavati pred točko dnevnega reda, na katero je uvrščen.«.

7. člen

V tretjem odstavku 24. člena se doda nova šesta alineja, ki se glasi:

»– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev«.

8. člen

V drugem odstavku 49. člena se besedilo »delavec občinske uprave« nadomesti z besedilom »javni uslužbenec«.

9. člen

Drugi odstavek 50. člena se spremeni in se glasi:

»Poročilo o izidu glasovanja vsebuje podatke o:

– datumu in številki seje sveta,

– predmetu glasovanja,

– sestavi glasovalne komisije s podpisi njenih članov,

– številu razdeljenih glasovnic,

– številu oddanih glasovnic,

– številu neveljavnih glasovnic,

– številu veljavnih glasovnic,

– številu glasov »ZA« in število glasov »PROTI« oziroma pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,

– ugotovitvi, da je predlog izglasovan s predpisano večino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa, kateri kandidat je imenovan.«.

Črta se tretji odstavek 50. člena.

10. člen

V 52. členu se besedilo »delavec občinske uprave« nadomesti z besedilom »javni uslužbenec« v vseh sklonih.

11. člen

V drugem odstavku 54. člena se besedilo »se hrani v arhivu občinske uprave« nadomesti z besedilom »se kot trajno gradivo hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občinske uprave.«.

12. člen

V prvem odstavku 55. člena se beseda »arhivu« nadomesti z besedilom »stalni zbirki dokumentarnega gradiva«.

13. člen

V 65. členu se besedilo »strokovni delavci« nadomesti z besedilom »javni uslužbenci«.

14. člen

V drugem odstavku 68. člena se beseda »arhivu« nadomesti z besedilo »stalni zbirki dokumentarnega gradiva«.

15. člen

Doda se nov četrti odstavek 72. člena, ki se glasi:

»Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, lahko svet, na predlog predlagatelja, sprejme predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti.

16. člen

Črta se tretji odstavek 73. člena.

17. člen

Črta se prvi stavek tretjega odstavka 77. člena.

18. člen

Črta se četrta alineja prvega odstavka 79. člena.

19. člen

Spremeni se 99. člen, ki se sedaj glasi:

»Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.«.

20. člen

Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

 

Št. 00700-002/2007

Zreče, dne 16. maja 2007

 

Župan

Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.