New Page 2

 

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1 in 70/08), 8. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB-1 in 45/08), 2. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB-1), 33. člena Energetskega zakona ( Uradni list RS, št. 27/07 - UPB ter 16. člena Statuta občine Nazarje ( Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/06 in 14/06 ), je Občinski svet Občine Nazarje na 21. redni seji dne 4. 6. 2009, sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o gospodarskih javnih službah v Občini Nazarje

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javna služba), oblike njihovega izvajanja, objekte in naprave za njihovo izvajanje, upravne, strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, financiranje gospodarskih javnih služb ter varstvo uporabnikov javnih dobrin na območju Občine Nazarje (v nadaljevanju: občina).

 

 

2. člen

 

 

Z javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.

 

 

3. člen

 

 

Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način izvajanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah.

 

 

II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 

 

5. člen

 

 

Javne službe so obvezne in izbirne.

 

 

Obvezne javne službe so določene z zakonom, izbirne pa so predpisane s tem odlokom.

 

 

6. člen

 

 

Občina na svojem območju, kot obvezne javne službe, zagotavlja naslednje dejavnosti:

 

 

1. oskrba s pitno vodo,

 

 

2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

 

 

3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,

 

 

4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,

 

 

5. urejanje in čiščenje javnih površin,

 

 

6. vzdrževanje občinskih javnih cest in

 

 

7. gasilstvo.

 

 

7. člen

 

 

Občina na svojem območju, kot izbirne javne sluţbe, zagotavlja naslednje dejavnosti:

 

 

1. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč, 2. oskrba s toplotno energijo,

 

 

3. urejanje javne razsvetljave v naseljih,

 

 

4. upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine.

 

 

Občinski svet lahko določi, da se kot izbirne javne službe izvajajo tudi druge dejavnosti.

 

 

8. člen

 

 

Javne službe iz 6. in 7. člena tega odloka se izvajajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.

 

 

9. člen

 

 

Javne dobrine, ki jih zagotavljajo javne službe, so pod enakimi, z občinskim odlokom določenimi pogoji dostopne vsakomur.

 

 

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan odlok za posamezne primere ne določa drugače.

 

 

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi gospodarskimi javnimi službami, ni obvezna, če z zakonom ali občinskim odlokom za posamezne primere ni določeno drugače.

 

 

III. OBLIKE IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

 

 

10. člen

 

 

Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo pristojna ministrstva.

 

 

Kadar standardi in normativi za izvajanje javnih služb niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odloki iz 3. člena tega odloka.

 

 

11. člen

 

 

Občina zagotavlja izvajanje javnih služb v naslednjih oblikah :

 

 

a) v režijskem obratu,

 

 

b) v javnem gospodarskem zavodu, c) v javnem podjetju,

 

 

c) z dajanjem koncesij in

 

 

d) v drugih oblikah javno – zasebnega partnerstva.

 

 

12. člen

 

 

Obliko izvajanja posamezne dejavnosti, o načinu in pogojih opravljanja posamezne gospodarske javne službe iz 6. in 7. člena tega odloka, določa in sprejema občina z odlokom.

 

 

Pri pripravi predpisov iz prejšnjega odstavka tega člena mora občina upoštevati določbe zakona o gospodarskih javnih službah in druge predpise, ki urejajo gospodarske javne službe.

 

 

IV. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

 

 

13. člen

 

 

Infrastrukturni objekti in naprave s pripadajočimi zemljišči, potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb se določijo z odloki iz 3. člena tega odloka.

 

 

Z odloki iz prejšnjega odstavka tega člena se podrobneje določijo tudi objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter druga vprašanja povezana z navedenimi objekti in napravami.

 

 

14. člen

 

 

Z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje gospodarskih javnih služb ali s pogoji za njihovo rabo, se ne sme omejevati osnovni namen objekta ali naprave, razen če s tem soglaša občinski svet.

 

 

15. člen

 

 

Z objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje javnih služb, upravljajo izvajalci javnih služb.

 

 

V. UPRAVNE, STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE

 

 

16. člen

 

 

Upravne, strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja pristojni občinski organ v skladu s pristojnostmi, ki so določene s predpisom o organizaciji in delu občinske uprave.

 

 

Te naloge se nanašajo na:

 

 

- razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,

 

 

- investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za  izvajanje gospodarskih javnih služb,

 

 

- postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih  zavodov in režijskih obratov,

 

 

- postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,

 

 

- zagotavljanje javnih služb v okviru javno-zasebnega partnerstva,

 

 

- strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,

 

 

- financiranje gospodarskih javnih služb,

 

 

- določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to  kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb,

 

 

- dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave  gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce  gospodarskih javnih služb.

 

 

17. člen

 

 

Občina lahko v skladu z zakonom prenese na izvajalca javne službe kot javno pooblastilo določene strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje javnih služb.

 

 

VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

 

 

18. člen

 

 

Gospodarske javne službe se financirajo:

 

 

a) s ceno storitev ali proizvoda,

 

 

b) iz proračunskih sredstev in

 

 

c) iz drugih virov, ki so določeni z zakonom ali tem odlokom.

 

 

19. člen

 

 

Proizvodi in storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.

 

 

Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga predpisuje zakon ali občinski odlok v skladu z zakonom.

 

 

Predlog cene posameznega proizvoda ali storitve izdela izvajalec, ki ga s potrebno dokumentacijo predloži v sprejem in potrditev pristojnemu organu občine.

 

 

Izhodišča za določanje cen so predpisani normativi in standardi, kolektivne pogodbe ter drugi izvršilni predpisi.

 

 

Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter vrednosti njihove uporabe.

 

 

Cene se lahko subvencionirajo. Z odlokom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Tudi subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.

 

 

20. člen

 

 

Iz proračunskih sredstev se financirajo javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi, katerih uporaba ni izmerljiva ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz prejšnjega člena tega odloka.

 

 

21. člen

 

 

Občina lahko za financiranje in razvoj javnih služb predpiše davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.

 

 

Infrastrukturni objekti javnih služb se lahko financirajo tudi iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi in dolgoročnimi krediti.

 

 

VII. VARSTVO UPORABNIKOV

 

 

22. člen

 

 

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin občinski svet imenuje Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, sestavljen iz njihovih predstavnikov.

 

 

Svet iz prejšnjega odstavka daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb občinskemu svetu, ki ga je dolžan o svojih stališčih, predlogih in predlaganih ukrepih obveščati.

 

 

23. člen

 

 

Sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in pravice sveta določi akt o njegovi ustanovitvi, s katerim se določi tudi organ, ki opravlja zanj strokovno-tehnična opravila.

 

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

24. člen

 

 

Za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo določbe drugih predpisov, če ti niso v nasprotju z zakonom in tem odlokom.

 

 

25. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi gospodarskih javnih služb v Občini Nazarje (Uradno glasilo Občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 5/96, 2/97 in 6/97).

 

 

26. člen

 

 

Občina Nazarje določi oblike izvajanja posameznih dejavnosti iz 6. in 7. člena tega odloka v enem letu od dneva njegove uveljavitve.

 

 

27. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin.

 

 

Št. 032-0001/2006-2010-21 redna seja

 

 

Nazarje, dne 4. 6. 2009

 

 

Župan Ivan Purnat, l. r.