New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 17. redni seji dne 17. 11. 2008 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Moravske Toplice

1. člen

V 4. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 54/01) se v tabeli pod zap. št. 7/1 doda novo kategorizirana občinska lokalna cesta:

2. člen

V 6. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 54/01) se besedilo v tabeli pod zap. št. 70 spremeni tako, da se na novo glasi:

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-3/2008-502/OS

Moravske Toplice, dne 17. novembra 2008

 

Župan

Občine Moravske Toplice

Franc Cipot l.r.