New Page 2

 

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 92. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS št.: 39/99) in spremembe, je Občinski svet občine Podlehnik na 10. redni seji, dne 31. 5. 2012 sprejel

 

 

ZAKLJUČNI RAČUN

 

 

PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2011

 

 

1. člen

 

 

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2011.

 

 

2. člen

 

 

Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2011 izkazuje ( v EUR ):

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR brez stotinov

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 78 + 79)

2.225.018

II.

SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)

2.140.585

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)

84.433

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPR. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)

0

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA

89.867

IX.

SPREMEMBA STANJA NA RAČUNU (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII)

- 5.434

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)

- 89.867

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI. + X. + IX.)

- 95.301

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2011

8.015

 

 

 

3. člen

 

 

Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Podlehnik  za leto 2011 po programski klasifikaciji. V zaključnem računu so pojasnjeni tudi Načrti razvojnih programov.

 

 

Sestavni del zaključnega računa je Računovodsko poročilo, katerega je pripravilo podjetje Fiposor iz Ormoža, ki opravlja računovodska dela v občini Podlehnik od septembra 2011 .

 

 

4. člen

 

 

Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2011 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 030-2/2012

 

 

Datum: 31 maj 2012

 

 

 

 

 

 

Občina Podlehnik

 

Župan Marko MAUČIČ