New Page 2

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. členom Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/14 in 3/18) je Občinski svet Občine Vodice na 34. redni seji dne 4. 9. 2018 sprejel

 

 

Sklep

o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah ID znak: parcela 1741 1398/8, katastrska občina 1741 VODICE parcela 1398/8 (ID 6524708)

in ID znak: parcela 1742 783/4, katastrska občina 1742 REPNJE parcela 783/4 (ID 6657158)

 

 

1. člen

 

Ukine se javno dobro na nepremičninah ID znak: parcela 1741 1398/8, katastrska občina 1741 VODICE parcela 1398/8 (ID 6524708) in ID znak: parcela 1742 783/4, katastrska občina 1742 REPNJE parcela 783/4 (ID 6657158), kjer je kot imetnik vknjiženo javno dobro.

 

 

2. člen

 

Lastninska pravica na nepremičninah ID znak: parcela 1741 1398/8, katastrska občina 1741 VODICE parcela 1398/8 (ID 6524708) in ID znak: parcela 1742 783/4, katastrska občina 1742 REPNJE parcela 783/4 (ID 6657158), se po ukinitvi javnega dobra vknjiži v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, matična št.: 5874637000.

 

 

3. člen

 

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Številka: 00701-25/2018-001

Datum: 4. 9. 2018

 

Župan Občine Vodice

 Aco Franc Šuštar, l.r.