New Page 1

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 12/96) ter 17. člena Statuta Občine Tolmin (Ur. gl. št. 8/95) je Občinski svet Občina Tolmin na seji dne 3.4.1997 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA

 

 

VVZ ILKE DEVETAK BIGNAMI  TOLMIN

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom Občina Tolmin s sedežem v Tolminu, Ulica padlih borcev 2 (v nadaljevanju: ustanovitelj) na področju vzgoje in  varstva predšolskih otrok ustanavlja javni vzgojnovarstveni  zavod VVZ Ilke Devetak Bignami, Tolmin (v nadaljevanju: zavod) z enotama Volče in Volarje.

 
     

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

 

1. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS ZAVODA

 

 

2. člen

 

 

Ime zavoda je : VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin.

 

 

Sedež zavoda je: Tolmin, Prekomorskih brigad 1.

 

 

Skrajšano ime je: VVZ Tolmin.

 

 

V sestavo zavoda spadajo:

 

 

- enota vrtca Volče v Volčah in

 

 

- enota vrtca Volarje na Volarjih.

 

 

3. člen

 

 

Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo zavoda, samostojno.

 

 

Enoti vrtca v pravnem prometu nimata pooblastil.

 

 

Za svoje obveznosti odgovarja zavod do višine sredstev, s katerimi razpolaga.

 

 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno, subsidiarno do višine sredstev, ki jih zagotavlja zavodu iz proračuna v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

 

4. člen

 

 

Zavod je pravni naslednik Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Ilke Devetak Bignami Tolmin, p.o., Prekomorskih brigad 1, Tolmin in z uveljavitvijo tega odloka prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.

 

 

5. člen

 

 

Zavod je vpisan v sodni register pri okrožnem sodišču v Novi Gorici na registrskem vložku številka 1/233/00. Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanje, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

 

 

2. DEJAVNOST ZAVODA

 

 

6. člen

 

 

Zavod opravlja kot javno službo naslednje dejavnosti:

 

·         trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah

G/52.620

·        storitve menz

H/55.51

·        dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov

H/55.231

·        druge nastanitve za krajši čas, d.n.

H/55.239

·        upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi

K/70.32

·        dejavnost vrtcev

M/80.101

 

 

7. člen

 

 

Zavod izvaja vzgojnovarstveno dejavnost za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Zavod lahko organizira tudi vzgojo in varstvo otrok v varstvenih družinah in druge oblike vzogjnovarstvenega dela v skladu z zakonom.

 

 

3. PEČAT ZAVODA

 

 

8. člen

 

 

Zavod ima pečat okrogle oblike s premeroma 35 mm in 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije. Število pečatov, njihovo uporabo in hrambo določi ravnatelj.

 

 

4. ZASTOPANJE ZAVODA

 

 

9. člen

 

 

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.

 

 

Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik oziroma oseba, zaposlena v zavodu, ki jo za nadomeščanje pisno pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja, oseba s pisnim pooblastilom za nadomeščanje ravnatelja pa le v okviru tega pooblastila.

 

 

III. ORGANI ZAVODA

 

 

10. člen

 

 

Organi zavoda so:

 

 

- svet zavoda,

 

 

- ravnatelj,

 

 

- strokovni organi,

 

 

- svet staršev.

 

 

Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.

 

 

1. SVET ZAVODA

 

 

11. člen

 

 

(1)    Zavod ima 9-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:

·         3 predstavniki ustanovitelja,

·         3 predstavniki staršev,

·         3 predstavniki delavcev zavoda.

(2)    Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Tolmin.

(3)    Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.

(4)    Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev:

·         matičnega vrtca                         2 člana,

·         enot vrtcev                                1 člana

 

(1) Zavod ima 11-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:

- 3 predstavniki ustanovitelja,

- 3 predstavniki staršev,

- 5 predstavnikov delavcev zavoda.

(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Tolmin.

(3) Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.

(4) Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed:

– vzgojnovarstvenih delavcev centralnega vrtca       3 člane,

– vzgojnovarstvenih delavcev enot vrtca                 1 člana,

– upravno-administrativnih in tehničnih delavcev     1 člana.

 

 

12. člen

 

 

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Nihče ne more biti izvoljen za člana sveta več kot dvakrat zaporedoma.

 

 

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok oziroma njihovih otrok v zavodu.

 

 

13. člen

 

 

Svet ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvolijo člani izmed sebe na konstitutivni seji.

 

 

Svet odloča na sejah z večino glasov vseh članov.

 

 

14. člen

 

 

Svet zavoda:

 

 

- imenuje in razrešuje ravnatelja,

 

 

- sprejema program razvoja zavoda,

 

 

- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,

 

 

- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

 

 

- odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,

 

 

- obravnava poročila o vzgojnovarstveni problematiki,

 

 

- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

 

 

-  obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih in svet staršev,

 

 

- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,

 

 

- določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične obračune,

 

 

- s soglasjem ustanovitelja odloča o najemanju kreditov,

 

 

- predlaga ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

 

 

- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,

 

 

- sprejema program razreševanja presežnih delavcev v svetu zavoda,

 

 

- imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,

 

 

- v soglasju z ustanoviteljem odloča o povezovanju v skupnost zavodov,

 

 

- opravlja druge naloge določene z zakonom ter splošnimi akti zavoda.

 

 

Volitve članov sveta zavoda

 

 

15. člen

 

 

Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so javne, razen če se svet staršev ne odloči za tajne volitve.

 

 

Za izvedbo tajnih volitev imenuje svet staršev komisijo, v kateri ne smejo biti kandidati za člane sveta zavoda.

 

 

Na seji mora biti prisotnih najmanj polovica vseh članov sveta staršev. Izvoljeni so tisti trije kandidati, ki so dobili največje število glasov. V primeru enakega števila glasov za tretjega člana, se postopek volitev med temi kandidati ponovi.

 

 

16. člen

 

 

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda. S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih skupin delavcev zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

 

 

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana in njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik, ne sme biti kandidat za predstavnike delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.

 

 

Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.

 

 

17. člen

 

 

Kandidate predstavnikov delavcev  v svet zavoda predlagajo vzgojiteljski zbor in reprezentativni sindikati  zavoda. Pravico predlagati kandidate predstavnikov delavcev v svet zavoda imajo tudi najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico.

 

 

Predlogi kandidatov delavcev v svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po sprejemu sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in priloženimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

 

 

Kandidati, ki so predstavniki delavcev v svetu zavoda, morajo imeti pasivno volilno pravico.

 

 

18. člen

 

 

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo dan volitev odsotni, zagotovi možnost predčasnih volitev.

 

 

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po skupinah iz 11.člena tega odloka in po abecednem vrstnem redu priimkov z navedbo števila kandidatov, ki se jih izvoli iz posamezne skupine. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov za katere se želi glasovati.

 

 

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, iz katere ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, na kateri je volilec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.

 

 

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

 

 

19. člen

 

 

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda, skladno z 11. členom tega odloka. Izvoljeni so tisti kandidati iz posameznih skupin, ki so dobili v skupini največje število glasov. Če sta dva kandidata iz iste skupine dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima v zavodu daljšo delovno dobo.

 

 

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik. Volilna komisija v roku 5 dni od dneva glasovanja objavi pisno poročilo o rezultatih volitev.

 

 

Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

 

 

20. člen

 

 

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.

 

 

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.Zahtevo za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve.

 

 

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic iz formalnih razlogov, v 30 dneh od prejema zahteve za odpoklic, razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

 

 

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico.

 

 

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.

 

 

21. člen

 

 

Dokler ne bo sprejet zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju zavodov, se v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij (Ur. l. RS 42/93).

 

 

2. RAVNATELJ

 

 

22. člen

 

 

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

 

 

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja  pet let.

 

 

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja. Mnenje ni potrebno, če se ravnatelja razreši na njegov predlog.

 

 

Če učiteljski zbor ali ustanovitelj ne dajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez mnenja.

 

 

Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za 1 leto.

 

 

Če v 60. dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenu ravnatelja, niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih 8 dneh minister.

 

 

Pristojnosti in naloge ravnatelja določa zakon.

 

 

23. člen

 

 

Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj. Pogoje in postopek za imenovanje pomočnika ravnatelja določa zakon. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji delovnih mest.

 

 

24. člen

 

 

Enota vrtca imajo vodjo. Za vodjo enote vrtca je imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja.

 

 

Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.

 

 

Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja poleg tega pa še:

 

 

- organizira in vodi delo enote vrtca,

 

 

- predlaga ravnatelju program razvoja enote vrtca,

 

 

- predlaga nadstandardne programe,

 

 

- skrbi za sodelovanje s starši,

 

 

- opravlja druge naloge, ki jih določi ravnatelj.

 

 

3. STROKOVNI ORGANI

 

 

25. člen

 

 

Strokovni organi v zavodu so učiteljski in strokovni aktiv vzgojiteljev.

 

 

Naloge strokovnih organov določa zakon.

 

 

4. SVET STARŠEV

 

 

26. člen

 

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

 

 

Prvi klic sveta staršev opravi ravnatelj. Svet staršev ima predsednika in namestnika, ki ju izvolijo člani izmed sebe na konstitutivni seji. Naloge sveta staršev določa zakon.

 

 

IV. ZAPOSLENI V ZAVODU

 

 

27 člen

 

 

Vzgojnovarstveno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda.

 

 

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

 

 

Pogoje za zasedbo delovnih mest določata zakon in akt o sistemizaciji delovnih mest.

 

 

Sistemizacijo delovnih mest določi ravnatelj na podlagi standardov in  normativov v soglasju s pristojno šolsko upravo.

 

 

28. člen

 

 

Delovna razmerja in udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, uredi zavod v svojem splošnem aktu, v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.

 

 

V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELOVANJE ZAVODA

 

 

29. člen

 

 

Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda. Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka. Zavod samostojno upravlja s sredstvi iz prejšnjega odstavka, ne sme pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali pa ga obremeniti z bremeni brez soglasja ustanovitelja.

 

 

Zavod je dolžan upravljati premoženja s skrbnostjo dobrega gospodarja.

 

 

Osnovni kapital zavoda znaša po bilanci stanja na dan 31.12.1996     172.151.000,00 SIT.

 

 

30. člen

 

 

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti iz državnega proračuna in proračuna ustanovitelja, iz plačil staršev, iz donacij, sponzorjev in drugih virov v skladu z  zakonom. Presežek prihodkov nad odhodkov, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.

 

 

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.

 

 

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč standarde in normative, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krijeta ustanovitelj oziroma država.

 

 

31. člen

 

 

Zavod lahko ustanovi sklad, iz katerega se financirajo nadstandardni programi in storitve.

 

 

Vire sredstev sklada in njegovo upravljanje določa zakon.

 

 

VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZAVODA IN USTANOVITELJA

 

 

32. člen

 

 

Zavod ima do ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:

 

 

- poroča ustanovitelju o uresničevanju programa o poslovanju ter predlaga sanacijo morebitnih izgub,

 

 

- predlaga in oblikuje razvojen načrte na področju dejavnosti, ki jo opravlja v skladu s tem odlokom,

 

 

- zagotavlja ustanovitelju druge podatke v skladu z zakonom in tem odlokom.

 

 

33. člen

 

 

Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:

 

 

- usklajuje program dejavnosti zavoda, ki je v pristojnosti občine,

 

 

- spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za zagotavljanje dejavnosti in razvoja zavoda iz pristojnosti občine,

 

 

- uresničuje druge pravice in obveznosti iz pristojnosti občine v skladu z zakonom in tem odlokom.

 

 

VII. NADZOR

 

 

34. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v zavodu izvaja šolska inšpekcija.

 

 

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda na področjih, ki niso navedena v 1. odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.

 

 

35. člen

 

 

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije

 

 

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.

 

 

VIII. VAROVANJE PODATKOV

 

 

36. člen

 

 

Delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojnoizobraževalne dejavnosti in so določeni za uradno tajnost.

 

 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja v zavodu.

 

 

Za uradno tajnost se štejejo podatki in dokumenti:

 

 

- ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,

 

 

- ki jih Svet zavoda določi za uradno tajnost,

 

 

- ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za uradno tajnost,

 

 

- ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.

 

 

IX. JAVNOST DELA ZAVODA

 

 

37. člen

 

 

Delo zavoda je javno. Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugimi predstavnikom javnosti.

 

 

Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda, razen v primerih, ko je to določeno z zakonom ali z drugimi predpisi ali pa jih ravnatelj zavoda izrecno povabi.

 

 

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj oziroma oseba, ki jo pooblasti ravnatelj.

 

 

X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

 

 

38. člen

 

 

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z internimi akti, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.

 

 

Pravila sprejme Svet zavoda.

 

 

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

 

 

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

 

 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

39. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o organiziranju javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin (Ur. glasilo 9/92).

 

 

40. člen

 

 

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

 

 

41. člen

 

 

Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom in tem odlokom.

 

 

42. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu.

 

 

 

 

 

Številka: 026-12/97

 

 

Datum:   03.04.1997

 

 

 

 

 

Predsednik občinskega sveta

 

 

Metod Leban, inž.

 

 

 

 

 

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin (Uradno glasilo občine Tolmin, Št. 7/1999) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

2. člen

 

 

Odlok o spremembi odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu.

 

 

 

 

 

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega  zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin (Primorske novice - Uradne objave, Št. 54/2001) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v javnem občilu.

 

 

 

 

 

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin (Uradne objave Primorske novice, št. 25/2008) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v časopisu Primorske novice Uradne objave.

 
     

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin (Uradni list Republike Slovenije, št. 58/2010) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.