New Page 1

Občina Ljutomer na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08 in 99/09) in Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2013 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/2013) objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV

IN DEJAVNOSTI VETERANSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2013

 

 1. PREDMET RAZPISA je sofinanciranje letnih programov in dejavnosti veteranskih organizacij, ki delujejo na območju občine Ljutomer.

 

 1. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU:

Na  razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

·         imajo sedež na območju Občine Ljutomer, oziroma izvajajo programe in projekte, ki se nanašajo ali se odvijajo na območju občine Ljutomer in neposredno prispevajo k zadovoljevanju interesov lokalnega prebivalstva,

·         da imajo člane iz območja Občine Ljutomer,

·         da so vlogi priložili letni program dejavnosti,

·         da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

 

 1. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti veteranskih organizacij v Občini Ljutomer znaša 3.770 EUR.

 

 1. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA

Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril.

 

 1. MERILA

1.       sedež – izvajalec  ima  sedež oz. stalno prebivališče v občini

- sedež v občini                    10 točk

- izven občine                      0 točk

 

2.       članstvo – število aktivnih članov iz Občine Ljutomer (največ možnih 5 točk):

- 300 in več                          5 točk

- 100 do 200                        3 točke

- do 100                                1 točka

 

3.       reference – redno in kvalitetno delovanje skozi daljše časovno obdobje

(največ možne 3 točke):

- 10 let in več                       3 točke

- 5 do 10 let                         2 točki

- do 5 let                               1 točka

4.       sodelovanje - izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Ljutomer (največ možnih 10 točk):

- da (8 krat in več)               10 točk

- da (od 3 do 7 krat)            7 točk

- da (od 1 do 2 krat)            3 točke

- ne sodelujejo                    0 točk

 

5.       izvedeni projekti – izvajalci skozi sprejet letni program izvedejo različne projekte in aktivnosti za člane in širšo javnost (največ možnih 10 točk)

- več kot 7                            10 točk

- od 3 do 7                            7 točk

- 2 projekta                          3 točke

- 1 projekt                            1 točka

 

6.       preglednost in realnost – cilji programa dejavnosti so jasno opredeljeni in izvedljivi glede na finančno konstrukcijo:

- da, v celoti                         4 točke

- delno                                   2 točki

- ne                                        0 točk

 

 1. ROK IZVEDBE

Rok za izvedbo programov je do konca leta 2013.

 

 1. VSEBINA PRIJAVE

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

 1. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Rok za oddajo prijav je najpozneje 30. dan od dneva objave v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer in na spletni strani Občine Ljutomer: www.obcinaljutomer.si.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer z oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis – Veteranske organizacije 2013«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis, predloži eno vlogo za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo evidentirana kot prva prispela.

 

 1. KONTAKTNA OSEBA:

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij: Renata Zrinski, tel.: 02/584 90 46, renata.zrinski@ljutomer.si .

 

 1. DATUM ODPIRANJA

Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 20 dni od roka za dostavo vlog. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.   

 

 1. IZID RAZPISA

Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev in meril bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev županji, ki bo izdala sklep.  

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 15. dneh po odpiranju vlog. Na podlagi izdanega sklepa se bo z izbranim vlagateljem podpisala pogodba o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

 

Številka: 129-1/2013-422-1

Datum:   26. 3. 2013

 

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.