New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 100/05-UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B),  ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Ur.l.RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01), je Občinski svet Občine Veržej na  seji dne 2. 12. 2015  sprejel

 

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2015

 

1. člen

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2015) tako, da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                          

Skupina/Podskupina kontov/ Konto                                                                                             proračun leta 2015

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)                                                   

2.296.011

     TEKOČI PRIHODKI (70+71)

990.983

70 DAVČNI PRIHODKI                                                                

820.081

700 Davki na dohodek in dobiček                                    

635.606

703 Davki na premoženje                                            

86.725

704 Domači davki na blago in storitve                           

97.750

71 NEDAVČNI PRIHODKI                                                            

170.902

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      

109.072

711 Takse in pristojbine                                                      

   1.000

712 Globe in denarne kazni

4.900

714 Drugi nedavčni prihodki

55.929

72 KAPITALSKI PRIHODKI                                                         

10.276

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

10.276

74 TRANSFERNI PRIHODKI                                               

1.235.208

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

352.441

     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

882.766

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                                     

2.176.251

40 TEKOČI ODHODKI                                                          

341.842

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                           

96.757

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          

14.114

402 Izdatki za blago in storitve                                     

211.928

403 Plačila domačih obresti                                        

10.135

409 Rezerve                                                      

8.907

41 TEKOČI TRANSFERI                                                            

480.918

410 Subvencije                                                            

39.868

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom            

248.859

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  

51.166

413 Drugi tekoči domači transferi                                    

141.026

42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                                

1.258.570

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                    

1.258.570

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                         

94.922

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 

69.895

     432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

25.027

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)     

          60.215

 

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto                                                                               Proračun leta 2015

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

 

C.  RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto                                                                               Proračun leta 2015

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

49.000

 50 ZADOLŽEVANJE

49.000

500 Domače zadolževanje                                                                              

49.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

66.698

 55 ODPLAČILO DOLGA (550)

66.698

550 Odplačila domačega dolga                   

66.698

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

42.517

X.  NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII.)

-17.698

XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)                                                             

-60.215

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEK. LETA                 

-42.337

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim planom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Veržej.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

2. člen

Prvi  odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Občina Veržej se bo v letu 2015 dolgoročno zadolžila v višini 49.000,00 EUR.«

 

3. člen

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-4/2015-16

V Veržeju, dne 2. 12. 2015

 

 

Občina Veržej

 

Slavko Petovar, ŽUPAN