New Page 1

Št. 330-13/2015 O401

Ob-1645/15

 

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08), Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Krško (Uradni list RS, št. 72/11) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) objavlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

javni razpis

za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Krško v letih 2011, 2012 in 2013

1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktiv­nosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (kot so: vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževa­nje gnezdilnic, solnic in prež, v nadaljevanju: aktivnosti), izvajanje čistilnih akcij in čiščenje divjih odlagališč v po­sameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem se želi vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljše­mu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem. Sofinancirale se bodo aktivnosti, ki so se izvajale v letih 2011, 2012 in 2013.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div­jadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz­pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru­žina,

– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi­dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve­zne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev

Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev gle­de na lovno površino lovišča, ki leži v občini. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev prenese v naslednje proračunsko leto. Sredstva se dodelijo na osnovi opravljenih del, ki so dokazljiva z računi.

4. Višina sredstev: višina sredstev je 7.978,78 € (znesek sredstev, ki jih je prejela Občina Krško od kon­cesijske dajatve od lova za leta 2011, 2012 in 2013). Sredstva so planirana v proračunu Občine Krško za leto 2015 na postavki: 5070 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo, v višini 7.978,78 €.

5. Upravičeno obdobje: upravičeno obdobje je od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013. Priloženi računi o opravljenih aktivnostih, naštetih v prvi točki tega razpisa, morajo biti izdani v prej navedenem obdobju.

6. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:

– Povabilo k oddaji vloge,

– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,

– Postopek za izbor sofinancerja,

– Vzorec pogodbe,

– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,

– Tabela z višino pripadajoče koncesije po posa­mezni lovski družini oziroma lovišču v EUR, ki so na območju Občine Krško,

– Obrazce:

– Obrazec – PRIJAVA NA RAZPIS,

– Obrazec – IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJE­VANJU POGOJEV,

– Obrazec – VZOREC POGODBE,

– Obrazec – SEZNAM RAČUNOV,

– Obrazec – ZAHTEVEK.

Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno doku­mentacijo.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, do zaključka tega javnega razpisa, to je do 8. 5. 2015 na spletnih straneh občine.

7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Krško, Ce­sta krških žrtev 14, 8270 Krško, in sicer najkasneje do vključno 8. 5. 2015 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisne­ga področja na prednji strani ovojnice:

– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo;

– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša, oziro­ma naziv lovske družine.

Nepravočasne vloge bodo zavržene.

8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje vlog bo v roku 10 dni po zaključku javnega razpisa v pro­storih Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Odpiranje vlog ni javno.

9. Odločanje v postopku razpisa: o vlogi odloči ob­činska uprava s sklepom. Zoper sklep je mogoče v roku 15 dni od vročitve vložiti pritožbo, o kateri odloči župan.

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obči­ne Krško http://www.krsko.si/.

V tem roku jo lahko zainteresirani tudi dvignejo na naslovu: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejav­nosti ali v sprejemni pisarni Občine Krško, in sicer vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom

Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim raz­pisom dobijo zainteresirani po tel. 07/498-13-19, vsak delovni dan od 8. do 14. ure oziroma e-pošti: magdalena.kroselj@krsko.si.

Pooblaščena oseba za dajanje informacij med jav­nim razpisom je Magdalena Krošelj.

Občina Krško