Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in na podlagi 19. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na 41. redni seji dne 15. 9. 1998 sprejel
 
O D L O K
 
 
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Radenci – Jug
 
 
1. člen
 
V odloku o zazidalnem načrtu Radenci – Jug (Uradne objave pomurskih občin št. 27/86) se spremeni 6. člen, tako da se glasi:
 
 
“Pomožni objekti, naprave in drugi posegi v prostor, ki niso vrisani v grafičnih prilogah na obstoječih in predvidenih parcelah se bodo obravnavali po odloku o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor za potrebe občanov na območju Občine Radenci (Uradni list RS, št. 51/97).
 
 
Pri takšni gradnji je upoštevati določila odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Radenci (Uradni list RS, št. 29/98).
 
 
Pomožne objekte večje kot jih določa odlok iz prvega odstavka je možno graditi pod pogoji, ki se določijo v lokacijskem postopku”.
 
2. člen
 
Ta sprememba odloka začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
Št. 35005-00001/98
Radenci, dne 15. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jožef Flegar, dipl. ek. l. r.