Na podlagi 9. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) ter 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo seji dne 25. 9. 2003 sprejel
 
O D L O K
 
 
o ustanovitvi javnega glasila Ravno polje
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Kidričevo (v nadaljnjem besedilu: glasilo).
 
2. člen
 
Ime glasila je: Ravno polje – glasilo Občine Kidričevo.
 
3. člen
 
Izdajatelj glasila je Občina Kidričevo s sedežem v ulici Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo. Sedež uredniškega odbora je v ulici Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.
 
4. člen
 
Glasilo izhaja praviloma vsak tretji mesec, lahko pa se izda tudi kot dvojna ali izredna številka. Glasilo je v skladu s programsko zasnovo informativno gradivo za obveščanje občanov o delu občinskega sveta in o delu njegovih delovnih teles, o delu občinske uprave, javnih zavodov, strank, društev, krajevnih odborov ter o življenju in delu občanov. Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Kidričevo.
 
 
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in v približni nakladi 2400 izvodov.
 
5. člen
 
Glasilo ima uredniški odbor. Sestavljajo ga odgovorni urednik ter uredniški odbor.
 
 
Uredniški odbor sestavljajo po en predstavnik vsake politične opcije, ki je zastopana v občinskem svetu.
 
 
Odgovornega urednika imenuje na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinski svet. Mandatna doba članov je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta.
 
 
Občinski svet lahko posameznega člana oziroma odgovornega urednika razreši, če s svojim delom deluje proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila. Pred imenovanjem in razrešitvijo odgovornega urednika mora občinski svet pridobiti mnenje uredniškega odbora.
 
6. člen
 
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje pogoje 19. člena zakona o medijih (mora biti poslovno sposoben, ne sme mu biti izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja). Kandidat tudi ne sme biti član občinskega sveta Občine Kidričevo in ne funkcionar politične stranke. Izpolnjevati mora tudi naslednje pogoje:
 
 
– ima višjo ali visoko izobrazbo družboslovne smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju novinarstva ali
 
 
– ima srednjo izobrazbo in dve leti delovnih izkušenj na področju novinarstva.
 
 
Prednost ima kandidat z višjo izobrazbo.
 
7. člen
 
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem.
 
 
Odgovorni urednik:
 
 
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove in za uresničevanje uredniške politike,
 
 
– odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne določa drugače,
 
 
– vodi uredništvo in koordinira delo uredniškega odbora,
 
 
– angažira sodelavce in sodeluje pri zbiranju urednikov za posamezna področja,
 
 
– opravlja uredniško delo in sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
 
 
– predlaga občinskemu svet v sprejem cenik avtorskih honorarjev ter cenik reklamnih in drugih oglasov,
 
 
– skrbi za smotrno organizacijo dela ter usklajuje delo z občinsko upravo,
 
 
– izvaja druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike.
 
8. člen
 
Naloge uredniškega odbora:
 
 
– oblikuje in predlaga programsko zasnovo glasila, ki jo obravnava občinski svet,
 
 
– obravnava stališča, ki so vezana na uresničevanje programske zasnove,
 
 
– županu predlaga višino sredstev, ki jih je potrebno vsako leto zagotoviti v proračunu občine za nemoteno delo izdajanja glasila,
 
 
– obravnava pobude, mnenja in predloge sodelavcev, ki se nanašajo na urejanje glasila,
 
 
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
 
 
– opozarja na spoštovanje določil kodeksa novinarske poklicne etike, obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
 
 
– obravnava vse spremembe v zvezi s frekvenco izdajanja in razširjanja glasila.
 
9. člen
 
Uredniški odbor je v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisen in samostojen. Uredniški odbor dela na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke glasila sklicuje in vodi odgovorni urednik.
 
 
Uredniški odbor mora o svojem delu in finančnem poslovanju najmanj enkrat letno pisno poročati občinskemu svetu.
 
 
Posamezna tehnična in organizacijska opravila lahko uredniški odbor v soglasju z županom prenese na zunanja izvajalce. Pogodbo z zunanjimi izvajalci sklene župan na predlog uredniškega odbora.
 
10. člen
 
Izdajatelj zagotavlja za izdajanje časopisa materialne in druge pogoje.
 
 
Potrebna finančna sredstva se zagotavljajo predvsem v proračunu izdajatelja, s prihodki od reklam in drugih sporočil v glasilu ter drugimi prihodki.
 
11. člen
 
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
 
 
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
 
 
– stroške priprave in tiska glasila,
 
 
– stroške pridobivanja reklam,
 
 
– stroške dostave glasila,
 
 
– materialne stroške,
 
 
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
 
12. člen
 
Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki jo določa zakon, na voljo določen brezplačen prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število strank, določi uredniški odbor.
 
13. člen
 
Če stranka oziroma kandidat v času volilne kampanje želi objaviti dodatna besedila, se ta zaračunajo po veljavnem ceniku, uvrščena pa so na straneh plačanih objav.
 
14. člen
 
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila navedeni še naslednji podatki (impresum): ime in sedež izdajatelja, kraj in datum izdaje, ime in sedež tiskarne, naklada, ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora.
 
15. člen
 
Izdajatelj je dolžan pred začetkom izdajanja glasila priglasiti glasilo pristojnem organu, zaradi vpisa v evidenco javnih glasil.
 
16. člen
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ravno polje (Uradni list RS, št. 17/00).
 
17. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
 
 
 

Št. 015-03-26/03
Kidričevo, dne 6. oktobra 2003.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.