New Page 2

Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1) je Občinski svet Občine Markovci na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06) na 19. seji, dne 21. maja 2009 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI PLOVBNEGA REŽIMA NA REKI DRAVI IN PTUJSKEM JEZERU

 

1. člen

            S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 109/06 in 112/07) tako, da se v:

            »2. odstavku 11. člena odloka besedna zveza »Brodarsko društvo Ranca Ptuj« nadomesti z besedno zvezo »Javne službe Ptuj, d. o. o.«, vse v ustreznem sklonu in številu«.

 

2. člen

V 1. odstavku 14. člena odloka se črta besedna zveza »za vsa plovila«.

 

3. člen

            V 16. členu odloka se spremeni 3. odstavek tako, da glasi:

»(3) Pristojbina za plovilo, dolžine preko vsega, znaša za:

-          spuščanje in dvigovanje plovil na motorni pogon v oziroma iz vode, dolžine do 4m, 10 točk,

-          spuščanje in dvigovanje plovil na motorni pogon v oziroma iz vode, dolžine od 4m do 7m, 18 točk,

-          spuščanje in dvigovanje vseh plovil v oziroma iz vode, dolžine od 7m do 10m, 25 točk,

-          spuščanje in dvigovanje vseh plovil v oziroma iz vode, dolžine od 10m dalje, 40 točk,

-          spuščanje in dvigovanje plovil ki niso na motorni pogon, dolžine od 3m do 7m, 10 točk,

-          dnevni privez plovila, 1 točka/1m na dolžino plovila,

-          tedenski privez plovila, 6 točk/1m na dolžino plovila,

-          mesečni  privez plovila, 24 točk/1m na dolžino plovila,

-          tri mesečni  privez plovila, 63 točk/1m na dolžino plovila,

-          privez plovila v času od 1. maja do 1. oktobra, 90 točk/1m na dolžino plovila,

-          privez plovila čez celo leto, 135 točk/1m na dolžino plovila.«.

            V 6. odstavku 16. člena odloka se znesek »100 tolarjev«, nadomesti z zneskom »1,5 evra«.

 

4. člen

Odlok se objavi v uradnih glasilih, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Mestni svet Mestne občine Ptuj in Občinski svet Občine Markovci, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka: 015-04/2005-9

Datum: 21. 5. 2009

 

 

Občina Markovci

 

Župan Franc KEKEC