New Page 1

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08 in 108/09), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 – UPB4, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08 (21/08 popr.), 76/08, 108/09 in 109/09), 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Divača (Ur. objave PN, št. 5/97, 11/98; Uradni list RS, št. 86/98, 66/03 in 60/07) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je občinski svet na 8. redni seji dne 25. 5. 2011 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

1. člen

19. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Uporaba storitev javne službe je za povzročitelja obvezna. Vsi povzročitelji komunalnih odpadkov na območju Občine Divača se morajo v skladu s tem odlokom obvezno vključiti v ločeno zbiranje teh odpadkov in predpisano ravnanje s komunalnimi odpadki.

(2) Izvajalec povzročitelje odpadkov z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja ali na krajevno običajen način obvesti o:

– času obratovanja zbirnega centra,

– pogojih za prevzem odpadkov,

– lokacijah ekoloških otokov in vrstah odpadkov, ki se na njih ločeno zbirajo,

– načinu prepuščanja in prevzemanja odpadkov,

– poteku zbiranja nevarnih in kosovnih odpadkov.«

2. člen

20. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Povzročitelji odpadkov na območju Občine Divača so dolžni ločeno zbirati odpadke v skladu s predpisi in morajo odlagati odpadke v za to določene zabojnike, ki jih predpiše in jim jih dodeli izvajalec oziroma na za to določena mesta. Izven predpisanih zabojnikov za odpadke je na zbirnih in prevzemnih mestih prepovedano odlagati odpadke ter odlaganje odpadkov v naravo je prepovedano.

(2) Sežiganje je prepovedano, razen če je za to izdano ustrezno uporabno dovoljenje v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.«

3. člen

Za drugim stavkom 21. člena odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:

»(2) Upravniki večstanovanjskih objektov so dolžni posredovati podatke o številu stanovalcev v večstanovanjskem objektu Občini Divača ali izvajalcu komunalne službe. Prav tako so upravniki večstanovanjskih objektov dolžni posredovati vse spremembe, ki so vezane na število stanovalcev v posameznem večstanovanjskem objektu.«

Dosedanji drugi stavek odloka postane tretji stavek in se glasi:

»(3) Zabojnike za novozgrajene zgradbe gospodinjstev nabavi izvajalec. Nabava zabojnikov se krije iz cene storitev ravnanja z odpadki. Zabojniki gospodinjstev, ki jih je nabavil izvajalec ostanejo last izvajalca, ki jih redno vzdržuje. Izvajalec dotrajane zabojnike za odpadke iz gospodinjstev nadomesti z novimi oziroma rabljenimi.«

4. člen

22. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»(1) Vsak podjetnik, pravna oseba oziroma drug pravni subjekt, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost na območju občine je z usposobljenim izvajalcem dolžan skleniti pogodbo o ravnanju z odpadki. Nov podjetnik, pravna oseba oziroma drug pravni subjekt je dolžan skleniti pogodbo z izvajalcem pred začetkom izvajanja dejavnosti. Na podlagi te pogodbe izvajalec podjetniku, pravni osebi oziroma drugemu pravnemu subjektu priskrbi ustrezno količino in tip tipiziranih zabojnikov, ki jih tudi sam vzdržuje. Izvajalcu je tudi dolžan sporočiti vse potrebne podatke za pripravo obračuna storitev.

En izvod evidence sklenjenih pogodb, ki se letno ažurira, prejme tudi občinska uprava Občine Divača.

(2) Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost sobodajalstva v skladu z določbami zakona, ki ureja gostinstvo ter za kmete, ki na svoji kmetiji opravljajo gostinsko dejavnost kot svojo dopolnilno dejavnost.«

5. člen

V 23. členu odloka se na koncu prvega stavka doda nov stavek, ki se glas: »V primeru, da tega ne stori lastnik je to dolžan storiti, kolikor obstaja, upravnik večstanovanjskega objekta«.

6. člen

Zadnji stavek 28. člena se črta in dodajo se nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:

»(3) Predpisan zabojnik za odpadke ne sme biti napolnjen tako, da ga ni mogoče zapreti. Če količina odpadkov redno presega volumen predpisanega zabojnika za odpadke, izvajalec ugotovi vzrok tega in ustrezno ukrepa.

(4) Ustreznost vsebine odpadkov v zabojniku se preverja tako, da se na prevzemnem mestu pred izpraznitvijo zabojnika naredi kontrola odpadkov. V primeru, da izvajalec pri preverjanju vsebine odpadkov v zabojniku ugotovi neustreznost vsebine zabojnika tako, da so zraven ostanka komunalnih odpadkov odložene tudi ločene frakcije, in odpadki iz 33. člena odloka, izvajalec povzročitelja opozori s pisnim opozorilom na zabojniku o neustreznosti vsebine odpadkov. Opozorilo mora vsebovati šifro zabojnika, kršitev, način odprave kršitev in opozorilo iz petega odstavka tega člena.

(5) Kolikor izvajalec pri ponovnem preverjanju vsebine zabojnika ugotovi neustreznost vsebine zabojnika, zabojnika ni dolžan izprazniti. V takem primeru izvajalec na zabojnik pritrdi obvestilo, zakaj se zabojnik ni izpraznil in o tem obvesti pristojne občinske nadzorne službe. Pristojna občinska nadzorna služba z odločbo izvajalcu nemudoma odredi praznitev zabojnika na stroške tistega, kateremu je izvajalec s prevzemnim zapisnikom dodelil zabojnik.«

7. člen

Vsebina 34. člena odloka se v celoti spremeni in se po novem glasi:

»Pristojna občinska nadzorna služba z odločbo zahteva odstranitev odpadkov, če ti niso odloženi v skladu s tem odlokom. Odstranitev teh odpadkov opravi izvajalec na stroške povzročitelja odpadkov, kolikor povzročitelj ni znan, pa v breme lastnika zemljišča.«

8. člen

V tretjem stavku 35. člena odloka se za besedo zahtevam postavi pika, besedilo po piki se črta.

9. člen

V 36. členu odloka se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Izvajalec je dolžan čistiti in vzdrževati zabojnike na ekoloških otokih.«

10. člen

V 54. členu odloka se na koncu besedila dodata tretji in četrti odstavek in besedilo se glasi:

»(3) V evidenci prevzemnih mest iz prvega odstavka vodi izvajalec za vsako gospodinjstvo oziroma za vsako posamezno stavbo, kjer nastajajo komunalni odpadki, zbirko podatkov, ki vsebuje:

– ime, priimek, naslov nosilca gospodinjstva,

– število članov gospodinjstva oziroma prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi,

– tip in prostornino predpisanih zabojnikov za odpadke,

– šifro zabojnika,

– ukrepe in opozorila izvajalca iz 13. in 14. člena odloka,

– ime in priimek oziroma naziv upravnika pri večstanovanjskih stavbah.

(4) Poleg katastra iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec tudi zbirko podatkov pravnih oseb kot povzročiteljev, ki vsebuje:

– naziv in naslov pravne osebe,

– dejavnost,

– tip in prostornino predpisanih zabojnikov za odpadke,

– ukrepe in opozorila izvajalca iz 13. in 14. člena odloka,

– šifro zabojnika.«

11. člen

Zadnji odstavek 56. člena se spremeni in se po novem glasi:

»Odločba o oprostitvi odvoza odpadkov se izda največ za dobo enega leta. Stroški odvoza za take osebe se poravnajo iz občinskega proračuna Občine Divača.«

12. člen

Za 56. členom se doda nov 56.a člen, ki se glasi:

»V primeru, da se posamezni član gospodinjstva najmanj za eno šolsko leto začasno preseli v kraj izven Občine Divača (šolanje, študij) se za njegov del storitev ravnanja z odpadki obračuna v 50 % deležu na osebo. Kot dokazilo mora v primeru šolanja k prijavno-odjavnemu obrazcu priložiti veljavno potrdilo o šolanju in dokazilo o prijavi začasnega bivališča.«

13. člen

Zadnji stavek 57. člena se spremeni tako, da se na koncu besede evidenc zbriše pika in se stavek nadaljuje kot sledi: »Povzročitelj dokazuje resničnost podatkov z izpisi iz uradnih evidenc oziroma z drugimi verodostojnimi dokazili.«

14. člen

V drugem odstavku 58. člena se na koncu naštevanja dodajo tri nove alineje, ki se glasijo:

»Cene z ravnanji z odpadki iz gospodinjstev in od občasnih povzročiteljev se določijo na osnovi programa in stroškovnih kalkulacij izvajalca skladno z veljavnimi predpisi.

– zbiranje in prevoz bioloških odpadkov,

– okoljska dajatev za odlaganje odpadkov,

– in druge dajatve (koncesijska dajatev).«

15. člen

61. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Povzročitev odpadkov plačuje storitev po tem odloku na podlagi izstavljenega računa izvajalca. Obračun storitev se izvede za dvomesečno obdobje za plačevanje za storitve opravljene pri gospodinjstvih ter za enoletno obdobje za plačevanje za storitve opravljene pri počitniških stanovanjih. Na podlagi dogovora se posamezni uporabnik in izvajalec lahko dogovorita tudi za drugačne termine plačil. Povzročitelj odpadkov mora plačati račun najpozneje v 8 dneh po njegovi izstavitvi.

V primeru, da povzročitelj odpadkov ne poravna račun za opravljene storitve v roku 30 dni po prejemu računa, ga je izvajalec dolžan opomniti. V opominu določi dodaten rok plačila 15 dni.«

16. člen

66. člen odloka se v celoti spremeni tako, da se po novim glasi:

»(1) Z globo 1.460,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik ali drugi pravni subjekt, če kot povzročitelj:

1. odpadke ne zbira ločeno (prvi odstavek 20. člena),

2. odlaga odpadke izven predpisanih zabojnikov (prvi odstavek 20. člena),

3. sežiga odpadke brez ustreznega dovoljenja (drugi odstavek 20. člena),

4. se ne vključi v odvoz odpadkov oziroma ne sklene pogodbe za ravnanje z odpadki (prvi odstavek 19., 21. in 22. člena),

5. ne vzdržuje zbirnega in prevzemnega mesta skladno z navodili izvajalca (31. člen),

6. zabojnik napolni prekomerno (tretji odstavek 28. člena),

7. onemogoča dostop do odjemnih mest ali ekoloških otokov (52. člen),

8. izvajalcu ne posreduje ustreznih podatkov, ki vplivajo na obračun storitev (57. člen),

9. organizator prireditve ali čistilne akcije ne pridobi soglasja oziroma sklene ustreznega dogovora z izvajalcem, ne poskrbi za očiščenje in odvoz odpadkov iz prireditvenega prostora (24. in 25. člen),

10. ne zagotovi ustrezno število košev in izpraznjevanje košev (26. člen).

(2) Z globo 1.460,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo 200,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz četrtega odstavka tega člena.

(4) Z globo 400,00 EUR se kaznuje posameznik kot fizična oseba, ki stori prekršek iz 3. in 9. točke prvega odstavka tega člena.

(5) Z globo 200,00 EUR se kaznuje posameznik kot fizična oseba, ki stori prekršek iz 2., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena.

(6) Z globo 100,00 EUR se kaznuje posameznik kot fizična oseba, ki stori prekršek iz 1. in 10. točke prvega odstavka tega člena.«

17. člen

Za 66. členom se doda nov 66.a člen, ki se glasi:

»(1) Z globo 1.460,00 EUR se kaznuje za prekrške pravna oseba – izvajalec, če:

1. ne obvešča povzročiteljev odpadkov o lokaciji ekoloških otokov in vrstah odpadkov, ki se na njih ločeno zbirajo, obratovanju zbirnega centra, o pogojih za prevzem odpadkov, načinu prepuščanja in prevzemanja odpadkov in občasnem zbiranju kosovnih in nevarnih odpadkov (19. člen),

2. ne organizira odvoza kosovnih odpadkov skladno z letnim programom (37. člen),

3. ne vodi evidenc in zbirke podatkov (54. člen),

4. odvaža odpadke z neprimernimi vozili (43. člen),

5. ne opravi odvoza odpadkov po prenehanju ovire ali višje sile (51. člen).

(2) Z globo 200,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekrške pravna oseba – izvajalec, če:

1. ne čisti in vzdržuje zabojnikov za odpadke iz gospodinjstev, dotrajanih zabojnikov ne nadomešča z novimi ali rabljenimi (21. člen),

2. ne čisti in ne vzdržuje zabojnikov na ekoloških otokih (36. člen),

3. ne očisti prevzemnega mesta, če so ga pri praznjenju zabojnikov za odpadke onesnažili njegovi delavci (49. člen).

(4) Z globo 100,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.«

Št. 032-0008/2011-02

Divača, dne 25. maja 2011

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.