New Page 2

 

Na podlagi 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01 in 69/02) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 3. redni seji dne 24. 2. 2003 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Moravske Toplice

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ne določa drugače.

 

 

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

 

 

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripada plačilo za njihovo delo kot sejnina za udeležbo na seji, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena. Občinski volilni komisiji pa pripada plačilo v višini, ki ga določa zakon o lokalnih volitvah.

 

 

2. člen

 

 

Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.

 

 

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

 

 

Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.

 

 

Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.

 

 

3. člen

 

 

Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Moravske Toplice, ki sodi v peto skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 7,0. Županu pripada tudi funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.

 

 

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.

 

 

Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 65% plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.

 

 

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada največ 40% plače župana.

 

 

Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.

 

 

4. člen

 

 

Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih iz 1. člena tega pravilnika, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.

 

 

5. člen

 

 

Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev v okviru katerega se lahko oblikuje plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačuje plačilo za opravljanje funkcije ter plačila članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Moravske Toplice.

 

 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu Občine Moravske Toplice.

 

 

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE

 

 

6. člen

 

 

Plačilo za opravljanje funkcije podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno se oblikuje največ v višini 40% plače župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:

 

 

– vodenje seje občinskega sveta
(po pooblastilu župana ali zaradi
nadomeščanja po zakonu)                           20%
– udeležbo na redni seji občinskega sveta         35%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta       25%
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega
član je                                          7,5%

 

 

 

Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu podžupana.

 

 

7. člen

 

 

Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplačajo posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 15% letne plače župana.

 

 

V okviru zneska iz prvega odstavka tega člena, se članu občinskega sveta določi sejnina za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:

 

 

 

 

 

8. člen

 

 

Osnova za obračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.

 

 

Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo. Dodatek za delovno dobo pripada županu le v primeru, da funkcijo opravlja poklicno. Plačilo za opravljanje funkcije posameznega občinskega funkcionarja se obračunava v skladu s 6. in 7. členom tega pravilnika.

 

 

Znesek se poveča za delovno dobo, če gre za poklicno opravljanje funkcije.

 

 

V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma plačila za opravljanje funkcije za posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon in ta pravilnik.

 

 

9. člen

 

 

Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije župana in podžupana izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

III. SEJNINE IN DRUGA PLAČILA

 

 

10. člen

 

 

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco občinske uprave o opravljanem delu oziroma prisotnosti na sejah.

 

 

Sejnina za posamezno sejo znaša 7,5% najvišjega možnega zneska plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta.

 

 

11. člen

 

 

Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do sejnine v višini največ 12% za predsednika oziroma največ 6% plače župana za člana. Sejnine ne smejo letno preseči najvišjega možnega zneska.

 

 

V okviru zneska iz prvega odstavka tega člena se določi sejnine za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil predsednik oziroma član nadzornega odbora, in sicer:

 

 

– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji     40%
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu
 dela ali sklepu nadzornega odbora                   60%

 

 

 

Sejnine predsedniku in članom nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.

 

 

12. člen

 

 

Predsednik, tajnik in člani ter njihovi namestniki občinske volilne komisije imajo ob vsakih splošnih lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila v višini, ki jo določa zakon o lokalnih volitvah.

 

 

Predsednik, tajnik in člani ter njihovi namestniki posebne občinske volilne komisije za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov madžarske narodne samoupravne skupnosti, imajo ob vsakih lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila v višini 1/3 nadomestila, ki pripada predsedniku, tajniku in članom ter njihovim namestnikom občinske volilne komisije.

 

 

Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo ob vsakem glasovanju pravico do nadomestila v znesku, ki ga določa zakon o lokalnih volitvah.

 

 

Predsednik in člani ter namestniki volilnih komisij krajevnih skupnosti imajo ob vsakih volitvah članov svetov krajevnih skupnosti pravico do nadomestila v višini 1/2 zneska, ki pripada članom volilnega odbora iz prejšnjega odstavka.

 

 

Predsednik, tajnik in člani ter njihovi namestniki občinske volilne komisije imajo ob vsakem izvedenem lokalnem referendumu, ki poteka na območju celotne občine, pravico do nadomestila v višini 1/3 zneska iz prvega odstavka tega člena.

 

 

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

 

 

13. člen

 

 

Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

 

 

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.

 

 

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.

 

 

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.

 

 

14. člen

 

 

Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.

 

 

Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine.

 

 

15. člen

 

 

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na seje občinskih organov. Stroški prevoza na seje se povrnejo v obliki kilometrine od kraja stalnega bivališča funkcionarja do sedeža občine, za število prevoženih kilometrov. Kilometrina se izplača v višini, ki je določena za zaposlene v državni upravi.

 

 

Občinski funkcionar, ki je zaposlen v kraju, ki je od občinskega središča oddaljen več kot 60 km in tam tudi dejansko začasno biva, ima pravico do povračila stroškov prevoza na sejo občinskih organov od kraja začasnega bivališča do sedeža občine, v višini cene vozovnice javnega prevoznega sredstva (avtobusa). Povračilo teh stroškov pa mu ne pripada v primerih, ko ima povrnjene stroške prevoza s strani njegovega delodajalca.

 

 

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

 

 

16. člen

 

 

Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije, sejnin, nadomestil in povračil drugih stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.

 

 

17. člen

 

 

Plače in sejnine se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.

 

 

Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo najkasneje v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

 

 

18. člen

 

 

Plače in sejnine se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

 

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

19. člen

 

 

Plače, plačila za opravljanje funkcije, nadomestila, sejnine in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja, na podlagi evidence prisotnosti na sejah.

 

 

20. člen

 

 

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov in drugih organov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.

 

 

Višina sejnin krajevnim odborom in drugim organom v krajevnih skupnostih se določa z občinskim proračunom.

 

 

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada plačilo v dvojnem določenem znesku.

 

 

21. člen

 

 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Lipnica 23/99 in 30/00).

 

 

22. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 015-02/03-2

 

 

Moravske Toplice, dne 24. februarja 2003.

 

 

Župan

Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.