New Page 2

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US in 79/09), 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 28. redni seji dne 8. 7. 2010 sprejel

O D L O K

o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Veržej

1. člen

S tem odlokom Občina Veržej (v nadaljevanju: občina) razglaša kulturne spomenike lokalnega pomena na območju Občine Veržej.

2. člen

Namen odloka je, da se ohranijo kulturne, zgodovinske, arheološke, urbanistične, etnološke in umetnostno-zgodovinske vrednote ter zagotovi njihov nadaljnji obstoj v občini.

3. člen

Nepremični kulturni spomeniki so na osnovi strokovnih podlag Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor (v nadaljevanju: zavod) opredeljeni v tem odloku. Vsak opis spomenika vključuje:

– identifikacijo spomenika, vključno z določitvijo meje spomenika,

– natančno lokacijo spomenika,

– lastnosti, ki utemeljujejo njegovo razglasitev,

– režim njegovega varstva,

– merilo, v katerem je vrisan spomenik na kopijo katastrskega načrta in

– vplivno območje, kadar je to zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti spomenika potrebno, vključno z določitvijo meje vplivnega območja.

4. člen

Spomeniki iz prejšnjega člena so po svojih lastnostih:

– arheološki spomeniki predstavljajo zemljišča in zemeljske plasti, ki hranijo pomembne sledove človekovega delovanja v zgodovinskih obdobjih in njegove povezanosti z naravnim okoljem;

– umetnostnozgodovinski spomeniki so posamezne stavbe in skupina stavb, prostorski in javni spomeniki, umetnostno pomembne sestavine stavbarstva, arhitekturni in umetniško pomembni detajli, slikarski, grafični in drugi umetniško oblikovani predmeti, ki se štejejo za posebne dosežke umetnosti, oblikovanja in arhitekture na naših tleh;

– etnološki spomeniki so območja, stavbe, skupine stavb, predmeti vsakdanje rabe in oblikovani izdelki, ki izpričujejo način življenja in dela naših prednikov;

– zgodovinski spomeniki so območja, stavbe, predmeti ali zbirke predmetov, ki značilno ponazarjajo in izpričujejo politično zgodovino, zgodovino vojn in vojaštva, socialno zgodovino, razvoj prometa, prometnih in trgovskih poti ter povezav, razvoj sodstva, prosvete in kulture, verstev, znanosti in tehnike ter gospodarsko zgodovino na naših tleh;

– tehnični spomeniki so območja, stavbe in skupine stavb, orodja, naprave in stroji ter drugi predmeti, ki pričajo o razvoju tehnične kulture v Sloveniji.

5. člen

Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo naslednje enote dediščine:

pdf Enote dediščine

6. člen

Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.

7. člen

Podrobnejše pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti ter posamezne druge ukrepe določa zakon.

Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

8. člen

Meje spomenikov so vrisane na digitalnem zemljiško katastrskem načrtu v merilih 1:1000, 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.

Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita zavod in občina.

9. člen

Pravni status nepremičnega kulturnega spomenika se zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba na podlagi tega odloka. Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v 5. členu tega odloka.

10. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja inšpektor, pristojen za kulturno dediščino.

11. člen

S tem odlokom preneha veljati za območje Občine Veržej Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 53/92).

12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 622-1/2010-8

Veržej, dne 8. julija 2010

Župan

Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.