New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09 in 61/10 – ZRud) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 13. seji dne 9. 2. 2012 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina

1. člen

S tem sklepom se določi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Majšperk na spodaj navedenih zemljiščih:

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|Parc. št.    |Vrsta rabe   |Cestni   |Površina    |K.o.        |

|             |             |odsek    |(m2)        |            |

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|1574/0       |pot          |LC 240101|1921        |503        –|

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|1577/2       |pot          |LC 240101|8827        |503        –|

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|1577/3       |pot          |LC 240101|2260        |503        –|

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|1578/2       |pot          |LC 240101|2210        |503        –|

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|1580/0       |pot          |JP 741171|1910        |503        –|

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|1581/1       |pot          |JP 741151|2216        |503        –|

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|1581/2       |pot          |LC 240101|748         |503        –|

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|1608/1       |pot          |JP 741151|2284        |503        –|

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|1608/2       |pot          |LC 240101|1529        |503        –|

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|1638/3       |pot          |LC 240071|586         |503        –|

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|1638/4       |pot          |LC 240071|3338        |503        –|

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|1640/3       |pot          |JP 741111|4353        |503        –|

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|1641/0       |pot          |JP 741111|2212        |503        –|

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|1642/2       |pot          |JP 741711|827         |503        –|

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|1644/3       |pot          |LC 240071|683         |503        –|

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|1647/0       |pot          |LC 240101|791         |503        –|

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|177/0        |pašnik       |JP 741171|3723        |503        –|

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|269/0        |pašnik       |LC 240101|1734        |503        –|

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

|271/2        |pot          |LC 240101|50          |503 –       |

|             |             |         |            |Kupčinji Vrh|

+-------------+-------------+---------+------------+------------+

2. člen

Nepremičnine, ki so navedene v 1. členu tega sklepa prenehajo imeti značaj »Družbena lastnina – ceste v splošni uporabi« ter se vknjiži lastninska pravica na ime pravne osebe: Občina Majšperk, Majšperk 32 a, 2322 Majšperk, matična številka: 5883644, do celote.

3. člen

Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Majšperk ter vknjižba zaznambe, da ima nepremičnina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna pot.

4. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 7113-3/2011-7

Majšperk, dne 9. februarja 2012

Županja

Občine Majšperk

dr. Darinka Fakin l.r.